Kinh Nhật Tụng

 ĐẠO LÂM

(1966-2007)

(Chánh pháp Đại thừa)

CHƯ LINH HỘI ĐÀN CHỨNG MINH

Trước đàn linh khói hương ngát tỏa

Hội Đệ Huynh Tỷ Muội dâng lòng

Ký nguyện tiếp mở Hoa Long

Tận độ vạn loại trần hồng về ngôi

Trước Đàn lễ dâng lời tán thán

Ân cha lành các Cõi các Cung

Linh Sai Phật Thánh Tiên Thần

Chứng minh các trẻ lòng thành ký tuyên

Xin nguyện bỏ tư riêng tư kỷ

Xin sửa lòng lạc hỷ vị tha

Anh em sanh chúng một nhà

Hữu hình vô ảnh cùng hòa nhau tu

Tâm phàm tục nhẫn nhu nên Thánh

Dạ hẹp hòi vì chúng nên hiền

Ghét ganh dối trá đảo điên

Chúng con tiếp sửa tư riêng rối hèn

Trong anh em chặc kiềng tay nắm

Nhắc nhở nhau dìu dẫn cùng nhau

Chư linh vô ảnh chưa cao

Cũng cùng Huynh đệ chung nhau một lòng

Người hữu ảnh đục trong đồng sửa

Chốn vô hình cùng tựa chung lo

Công phu cầu nguyện giữ cơ

Chư linh tiếp giúp nương nhờ cùng chung

Phận tu sửa ra công rèn sửa

Giúp vạn sinh bữa bữa luyện rèn

Giúp nhau thoát cảnh hạ hèn

Tự tôn tự kỷ học hiền học chân

Để sớm chứng qui thần hiệp khiếu

Để cùng nhau nắm níu chặt chung

Để cùng đáp tạ dâng lòng

Tín thành lo giúp trần hồng kỳ ba.

NAVÔ OHM MANI PÉMÉ HUM

(3 lần)

 

KÝ DÂNG THỌ HÀM

Trong vũ trụ thiên hà hằng tỷ

Mỗi thiên hà tỷ tỷ hành tinh

Hành tinh sáu tám của mình

Đang vào buổi cuối dạng hình đổi thay

Chung quanh nó lung lay dịch chuyển

Mười hai Cha khai triển bảo toàn

Các tầng khí quyển thế gian

Ba ba tầng trời cùng các hành cung

Cung Bạch Ngọc giữ chung phán xét

Cung Diêu Trì ban phát hàm ân

Huyền Thiên Cung dạy linh căn

Các cung lớn nhỏ nơi trần hàm phong

Ngũ hành cung ngoài trong bảo vệ

Chốn Kim Bàn Ngọc Lộ hội linh

Để lo chuyển hóa vạn sinh

Năm Châu bốn biển báo trình về đây

Đỉnh Hy Mã Sư Thầy tịch tịnh

Cõi Diêm Phù hiệp định cứu đời

Côn Lôn Thiên Sơn làm nôi

Thánh tiên nương tựa cung trời tới lui

Vùng sơn thất đủ mùi thanh trượt

Các chơn nhơn giải trượt khai thanh

Tập rèn hội tụ chư linh

Tiếp cơ khắp chốn đăng trình mở cơ

Ân các cha huyền cơ ban dạy

Chư thánh linh bương bả lo toan

Tu hành là phận chúng con

Chấp cơ nhận sứ quyết tròn tâm lo

Tiếp huấn khải há ngơ tu luyện

Thọ hàm phong thối tiến lo sanh

Chúng con dâng hiến tín thành

Cung ba Diêu Mẫu chứng danh trẻ khờ

Nhờ ân phúc huyền thơ trao dạy

Đức Tuần Du Nam Hải Quán Âm

Dắt dìu bảo bọc ban ân

Chuyển lời Huấn Khải Mẫu Thân Mẹ hiền

Xin các vị Thần Tiên Thánh Phật

Đồng dắt dìu tiếp sức khai duyên

Mạt đời thế chúng trân chuyên

Chứng giúp con trẻ chặc kiềng bền tâm

Thệ dâng hiến Đạo Lâm thọ pháp

Xin các Cha Huynh Tỷ chứng lòng

Giúp cho lập được Hoa Long

Tận độ vạn loại hoàn xong sứ hành.

NAVÔ OHM MANI PÉMÉ HUM

(3 lần)

 

TÁN THÁN CÔNG ĐỨC MẸ DIÊU TRÌ

Kể từ lúc Quán Âm  Cổ Phật

Báo về Cha Thập Nhị Thiên Tòa

Hành tinh sáu tám mở ra

Địa đàng hình vóc bá gia tạo thành

Tam Thiên Chúa vinh danh từ ái

Xuống Diêm phù truyền dạy dắt dìu

Xưng mẹ thành lập cung Diêu

Chư Linh Sai giáng sớm chiều tiếp lo

Bao tỷ năm đói no sanh chúng

Mẹ ban ơn dạy đúng dạy tròn

Sơ cơ giọt máu nên hòn

Nên hình nên vóc vuông tròn như nay

Bao tỷ năm đắng cay gian khổ

Mẹ khắp nơi khắp chổ chăm nom

Đứa nên mẹ cũng ban ơn

Đứa hư Mẹ cũng bỏ con đặng nào

Con chưa khóc lệ trào mắt Mẹ

Con chưa than tay Mẹ bế bồng

Con khổ gọi Mẹ thinh không

Mẹ về giúp đủ nỡ lòng con đi

Bao tỷ năm thảm nguy: Mẹ hỡi

Bao tỷ năm trọn đủ: ngoảnh ngang

Thương con Mẹ vẫn cưu mang

Mẹ rằng hư hỏng phải càng thương hơn

Các Huynh Tỷ răn đòn phạt dạ

Mẹ biết hay vội vã đến lo

Chăm chút từng sự nhỏ to

Mẹ ơi tình Mẹ sánh so đất trời

Đứa nhớ Mẹ trong đời lập Miễu

Lập Am Chùa thờ Mẹ Diêu Trì

Thường ngày nguyện Mẹ cứu nguy

Hết nguy chẳng chút nhớ gì Mẹ thương

Mẹ vẫn vui thấy con hết khổ

Mẹ chỉ buồn vì nó chẳng tu

Chẳng rèn học tánh hiền nhu

Chẳng năng tu luyện thoát ngu mê trần

Con nguy khổ mới cần đến Mẹ

Giả vâng lời nhu nhẫn kỉnh tôn

Đủ dư tranh dữ tranh khôn

Mẹ không phạt dạ chỉ buồn mãi lo

Con bỏ Mẹ co ro cô quạnh

Mẹ nỡ nào bỏ trẻ nổi trôi

Mẹ ơi đạp đất lạy trời

Chúng con xin được đời đời kề bên

Mẹ ban ơn điểm tên ban sức

Mở thông công con dứt mê trần

Anh em có đứa bội ân

Chúng con kỉnh nguyện kề gần Mẹ luôn

Xin Mẹ giúp con đường tu tỉnh

Nhắc chị anh đại định khuyến tu

Lợi danh quyền vị ám u

Nguyện xin Mẹ giúp con rời phàm tâm

Ân đức Mẹ tỷ năm khôn tả

Tình Mẫu thân vạn báo khôn so

Nguyện tu thoát cảnh đọa sa

Được về hầu Mẹ nơi nhà Diêu cung

NAVÔ GIÊ HÔ VA CUNG BA KÍNH YÊU

( 9 lần)

KÝ THỆ ĐI LÊN VƯỢT BIỂN LUÂN HỒI

Hạt gieo xuống nẩy mầm nên mãi

Hóa thành cây cổ thụ chẳng lâu

Chúng con học hạnh Ni Mâu

Qui y chân pháp bước vào ký dâng

Từ sơ cơ giới răn rèn sửa

Tánh nghiêm trang ngôn ngữ dịu hiền

Hòa tu chẳng vọng tư riêng

Hiến đời vì chúng năng siêng tu hành

Mắt mũi miệng tập thanh tập sạch

Lưỡi thân tâm giữ cách chơn minh

Những gì vọng loạn đáng khinh

Quyết lòng rèn sửa lấy mình cho nên

Trước Phật Thánh Thần Tiên chứng hộ

Trước Chư linh cưu hội chứng tri

Trước anh em cõi hữu vi

Cùng Chư Huynh đệ vô vi cận kề

Xin chứng giám giúp cho đệ tử

Luôn năng siêng rèn giữ đi lên

Hòa nhau Huynh đệ thuần bền

Công phu cầu nguyện giữ nên giữ tròn

Vào thiền tịnh lòng son tâm thiện

Mắt hồi quang tinh tiến khai quang

Nghe giữ hơi thở nhẹ nhàng

Vô ra nén giữ đúng phần dạy trao

Nhờ Chư linh trên cao thủ hộ

Bảo vệ con thoát chổ vọng mê

Chẳng điều rối quấy đáng chê

Của loài ác bạo chẳng về đường chơn

Xin giúp chúng ban ơn độ chúng

Nương theo con diệu dụng hành tu

Con nguyện chí quyết Thắng thù

Anh em vô hữu cùng tu giúp đời

Xin anh em ở nơi vô ảnh

Chưa tròn nên tinh tấn theo tu

Cửu Huyền Thất Tổ nhiều đời

Ông Bà Cha Mẹ người người chung quanh

Dù nhiều kiếp là anh em chị

Hay mới quen hiệp ý lực năng

Nương nhau vô ảnh hồng trần

Cùng tu để sớm khai quang độ đời

Nhắc nhau tu xa rời phàm trượt

Nương nhau tu kẻ trước người sau

Cùng qua cảnh giới thương đau

Trầm luân khổ sở để vào Tây Phương

Quyết tu sửa lánh đường Trầm đọa

Giúp bá gia khỏi họa mạt kỳ

Anh em tay nắm chung đi

Hữu hình vô ảnh tương trì cùng nhau

NAVÔ GIÊ HÔ VA CUNG BA KÍNH YÊU

( 9 lần)

 

CHÚNG SANH MỘT NHÀ

(PHẬT TÁNH)

Chúng sanh trắng đỏ vàng đen

Màu da tiếng nói vùng miền khác nhau

Khác là khác ở sắc màu

Hồn linh cảm xúc đồng bào anh em

Ghét nhau da trắng vàng đen

Đành sao hay bởi thói quen hẹp hòi

Đứa may giàu có dễ coi

Đứa rủi cực khổ tánh hơi cọc cằn

Anh em tiến bộ thừa ăn

Chê hành đứa thiếu chân trần nắng mưa

Nỡ sao hai chữ ghét ưa

Thỏa mãn phần mình chết sống mặc ai

Hữu hình phàm cõi đoạn đoài

Vô hình cũng lắm nổi trôi thảm sầu

Có tu có hạnh lực cao

Thế tôn Tiên Thánh Thần bao người thờ

Còn người thiếu đức ngây ngơ

Nổi trôi phiêu dạt chúng ngờ quỷ ma

Hỡi ơi con của mẹ cha

Sao lại đành đoạn phân ra thế nầy

Hôm nay hội tụ bên Thầy

Dâng lời cầu nguyện sự nầy thảm thương

Anh em nơi chốn trần dương

Vô hình hữu ảnh xin thương nhau cùng

Người giỏi thấy khổ bọc đùm

Thấy khờ nâng đỡ chung cùng dắt nhau

Người mạnh ngoảnh mặt làm cao

Xứng không anh chị em nào thế kia

Hôm nay cầu nguyện chung vìa

Thì lòng phải rộng tâm kia phải từ

Rộng thương khắp cả vật người

Từ bi hỉ xả giúp đời thứ tha

Ham chi làm chúa làm cha

Hiếp người khổ khó mình ra giống gì

Anh em dù khó dù nguy

Dù xấu dù đẹp trọng khi sao đành

Thương nhau thương khắp chúng sanh

Không phân chủng tộc tâm thành đồng thương

Các Cha sai xuống trần dương

Biết bao anh chị lo lường độ chung

Người ở Châu Á cũng cùng

Úc, Âu, Phi, Mỹ, Tây đông một nhà

Mở Đạo dạy khắp gần xa

Cớ sao phân rẻ Đạo ta Đạo mầy

Lãnh lịnh của Cha Mẹ Thầy

Anh em đồng xuống dạy ngay dạy hiền

Chúng sanh vì lợi danh quyền

Vì sắc vì dục phân riêng rẽ đường

Than ôi mạt hạ thê lương

Cũng vì kẻ quấy bởi phường ác tâm

Pháp kinh quyền ký Đạo Lâm

Gọi kêu tất cả chớ lầm lạc mê

Thương nhau chung dắt nhau về

Hữu hình vô ảnh tựu tề hôm nay

Chớ nên vọng tưởng lầm sai

Ta cao chúng thấp chia hai ba đường

Thương nhau rán mở lòng thương

Cùng nhau tu tập mở đường độ chung

NA VÔ GIÊ HÔ VA CUNG BA KÍNH YÊU

( 3 lần)

 

SÁM HỐI

Kể tứ Quan Âm Cổ Phật

Báo hành tinh sáu tám Diêm phù

Rất nhiều tiến hóa sinh tươi

Đại Thiên Chúa Giáng ban lời ban ân

Lập địa đàng lập thân lập thể

Tạo dáng hình khai tuệ khai tâm

Cha truyền Linh Thánh các cung

Giáng lâm phàm trượt tận cùng độ sanh

Tám trăm ngàn tinh anh thánh khiết

Của mỗi cung trao hết Chí Tôn

Vào trần dìu dắt bảo tồn

Chư linh thế tục thoát vòng tử sanh

Cõi Diêm Phù khí thanh hương tịnh

Nhiều anh em nhập định cung phu

Quên đi ngày tháng vụt vù

Bao tỷ năm cứ ngủ vùi Thiền công

Nay mạt hạ chín ngươn đã hết

Cõi Diêm Phù đảo lộn vị ngôi

Hành tinh chuyển dịch nổi trôi

Dễ dàng tan vỡ vì hơi khí tàn

Suốt quá trình sẩy sàng dạy dỗ

Chư linh phàm thống khổ trầm kha

Từ ngày vâng lịnh các Cha

Chín sáu ức tinh hoa chẳng tròn

Thấy cõi thế thuần còn thanh khiết

Nhập định quyên mải miết công phu

Tiến hóa vạn loại Thắng Thù

Giật mình tỉnh ngộ ôi thôi ! lỡ làng

Người nương cốt đá cây hoa trái

Kẻ nương thân rắn rít điểu ngư

Tĩnh hồn căn cốt cao ngôi

Vi tế thân trụ lôi thôi đủ điều

Sắp tận kết quá nhiều hoạn họa

Thêm vật loài nay đã Thắng thù

Khí hơi âm uất mù mù

Quang năng cuộn rối Điện từ nhiễu xung

Cơ tận độ ung dung sao được

Hạ ngươn đầu tiếp rước được bao

Nhiên Đăng Cổ Phật lệ trào

Hai ức Huynh đệ có bao nhiêu về

Đại sư Huynh cận kề luân chuyển

Cung tám danh Thị Hiển Như Lai

Thích Ca cũng chỉ được hai

Tính chung hai hội chỉ hoài công thôi

Chỉ hai ức thân người cốt Thánh

Còn trầm kha lính quính chưa nên

Chúng sanh tại thế xiết rên

Địa cầu sắp rã bấp bênh Pháp cần

Tam Thiên Chúa giáng thân nhập thế

Xưng Diêu Trì Kim Mẫu dìu sanh

Ba ba tầng trời lập thành

Kim Bàn Ngọc Lộ Ngũ Hành Cung khai

Đại Thiên Chúa Cha Hai cũng đến

Ngọc Hư Cung và Cửu Trùng Thiên

Mở ra Bạch Ngọc Đài Liên

Để kề thế chúng độ liền về ngôi

Long Hoa Hội cứu đời mạt cuối

Cốt canh xưa cùng với vạn sinh

Mười hai cung Đại Sư Huynh

Trùng trùng Chư vị Thánh linh giáng phàm

Long Hoa hội dụng tâm ký độ

Thảm thương trần chổ chổ thê lương

Chúng con may được yêu thương

Cận kề Thánh Khải tỏ tường sự cơ

Bao nhiêu năm hững hờ tu tập

Tâm vọng phàm biếng nhác công phu

Dù là căn cốt cao ngôi

Dù là phàm thế được ngồi tại đây

Được truyền dạy đủ bài đủ sự

Xét thân mình đủ thứ tội tình

Hữu duyên học hiểu Minh Kinh

Xót lòng châu lệ nguyện xin sửa rèn

Học Đạo lớn tâm hèn ý trượt

Cận bên Thầy muốn được ý mình

Học kinh chẳng hiểu được kinh

Lệ Thầy tuôn đổ lặng thinh não nề

Mười mấy tỷ năm kề tục trượt

Nghiệp oan khiên chấp trước mê mê

Học tu để tự được về

Học tu để giúp anh em vạn loài

Thế mà dạ chẳng soi ý tổ

Cứ hung hăng hùng hổ tự toan

Hỡi ơi nhẫn nhục giải oan

Tấn tin dứt nghiệp con toàn lệch sai

Trong Huynh đệ chia hai ba nẻo

Khiến anh em giày xéo lẫn nhau

Tổ thầy đoạn dạ xót đau

Chư linh buồn bã ưu sầu thảm thương

Vì thương chúng vì thương đệ tử

Chư Thánh Linh muôn thứ muôn tha

Thầy trò tình nghĩa hải hà

Dạy lo thương trẻ chẳng hòa chẳng nhu

Thương yêu nhau dìu tu dìu sửa

Phật Thánh Tiên bữa bữa nhắc thường

Đứa giỏi dìu đứa ướng bương

Đứa cao dắt đứa lầm đường lạc sai

Chỉ giữ hòa giữ bài tình nghĩa

Mà chúng con quén tỉa chưa xong

Làm sao mở cửa Đại Đồng

Làm sao tiếp mở Hoa Long độ đời

Kỉnh các Cha chứng lời xám nguyện

Mẹ Diêu Trì ân điển ban ơn

Các Đại Sư Huynh mở đường

Cho chúng đệ tử oan ương thoát sầu

Đã quá khổ vì câu lỗi phạm

Đã quá sầu vì cảnh phân ly

Anh em chia cách khổ nguy

Tâm lòng đoài đoạn tu trì rối tâm

Cứ tưởng nhớ sai lầm hận oán

Cứ vọng mê ta thán tức buồn

Chánh pháp tụng đọc làm gương

Mà lòng buồn tức đoạn trường thiết tha

Xin ân phúc Thiên Tòa Thập Nhị

Ban phước lành Đại chí mở lòng

Cho con trẻ được khai thông

Rèn tu giúp chúng Hoa Long độ đời

Con nguyện ký giữ lời dâng thệ

Để pháp tâm nên Thánh Phật Thần Tiên

Để trong Huynh đệ hiện tiền

Nổi trôi đồng hiệp một thuyền tĩnh tu

NA VÔ GIÊ HÔ VA CUNG BA KÍNH YÊU

( 9 lần)

 

KINH CẦU AN

Trước đàn lễ chập chờn vạn sóng

Sóng niệm từ loạn vọng rối cuồng

Của người trong cảnh thê lương

Xác thân nhồi nhả hồn vương loạn sầu

Thêm gia quyến lo âu thêm rối

Khiến điện từ chìm nổi chập chờn

Thánh linh yêu mến xót thương

Cũng khó truyền lực mở đường bình an

Chúng đệ tử hiệp đoàn cầu nguyện

Dâng tâm thành khai triển sóng từ

Dắt dìu năng lực rối hư

Để nhờ từ lực khắp nơi thông truyền

Hỡi huynh đệ (tên) bình yên thanh thản

Cùng gia đình tĩnh lặng thở đều

Để thân ổn sóng tiêu diêu

Để tâm an lạc một chiều như như

Chúng đệ tử Minh thư huyền pháp

Kỉnh Chư linh tiếp lập thông công

Quân bình vạn sóng chứng lòng

Giúp khai mở sạch cả trong lẫn ngoài

Giúp huynh đệ (tên) uy oai thuần khiết

Tâm ổn an xác hết đoạn đoài

Giúp người tự biết sáng soi

Năng lực bình ổn xa rời bệnh căn

Nhờ Chư Linh thường an thường lạc

Nhờ Cửu Huyền ký thác hòa chung

Nhờ nơi vô ảnh hiệp cùng

Hòa quang hiệp lực độ chung lễ đàn

Mười Phương Phật Thánh Thần Tiên chứng

Giúp mở sai xây dựng cơ huyền

Cũng là căn cốt hữu duyên

Chút thiếu định lực mang phiền rối đeo

Thương vạn loại lái lèo không lối

Chẳng bao người hiểu nổi Pháp cơ

Huynh đệ từng học Minh thơ

Tùng rèn Thiền huấn hữu vô thông đồng

Vì xác trượt bụi hồng lem ố

Vì tuổi đời nghiệp khổ quá dầy

Cho nên phải vướng thảm nầy

Anh em đồng nguyện Tổ Thầy tiếp lo

Hỡi anh em đừng so đừng vọng

Dâng tín tâm hòa sóng nương nhau

Phật Tiên Thần Thánh trên cao

Giúp ban tiếp lực được mau an bình

Người bệnh khổ tâm minh trí nhẹ

Người nguyện cầu pháp thể thọ ân

Từ nay tĩnh trí yên thân

Chúng con dâng hiến hồn thân tu hành

NAVÔ GIÊ HÔ VA CUNG BA KÍNH YÊU

( 18 lần)

 

KINH CẦU SIÊU

Xác tứ đại muôn phần nghiệt ngã

Tứ sự cần vay trả nghiệp sầu

Công phu khuya sớm yên đâu

Đến nay oan trả hồn vào Tây Thiên

Nếu còn chút oan khiên tình lụy

Thì tĩnh lòng mở trí sắc không

Yêu thương hận ghét bên lòng

Làm sao biết lối Đại Đồng Tây Phương

Cõi hằng sống lối đường nhàn nhã

Chỉ không còn bương bả mê trần

Mấy mươi năm có xác thân

Yêu thương buồn hận xây vần thảm thê

Nay chưa biết hồn về hư ảnh

Xác phàm nhơ thối rữa trả đời

Anh em Cha Mẹ đứng ngồi

Vợ chồng con cháu tỏ lời được chăng

Sao chưa tĩnh để phân còn mất

Nên chuẩn tâm tỉnh giấc muội mê

Anh em hiệp chúng cận kề

Dâng lòng cầu nguyện dứt mê tĩnh hồn

Để đủ sức khai thông năng lực

Cùng Chư linh các bậc Thánh Tiên

Trở về nơi chốn an nhiên

Đời đời hằng sống nơi miền Tây Phương

Nếu đủ sức không vương cầu lụy

Hãy tĩnh tu vô úy Như Lai

Lập cảnh dìu độ trần ai

Trước độ tộc họ gái trai tu hiền

Sau giúp chúng xóm giềng an lạc

Thoát khổ nghèo trôi dạt tánh tâm

Thoát bệnh khó khổ lạc lầm

Thoát trừ nghiệp cũ chuyên tâm tu hiền

Được như vậy mới duyên tận cứu

Độ được mình giúp đủ xóm làng

Rồi cùng tận độ thế gian

Hãy nghe kinh nguyện mở đàng độ sanh

Chúng đệ tử tâm thành dâng hiến

Xin mười phương Phật Thánh Tiên Thần

Tiếp chúng để tử hiệp thần

Giúp Huynh (đệ) (tên) an an sóng từ

Xin Thầy tổ cùng Mười Phương giúp

Giúp chúng con giúp Huynh (Tỷ) (tên) bình an

Giúp người biết rõ lối đàng

Đi về tự tại độ trần kỳ ba

NAVÔ GIÊ HÔ VA CUNG BA KÍNH YÊU

( 18 lần)

 

TRƯỚC LỊM VÀ NGỌ THỜI

Cõi trần khổ tử sanh già bịnh

Kiếp con người ngằn ngủi tên bay

Hôm qua còn biết đúng sai

Còn nâng chén rượu còn nhai cơm nhà

Sự sống chết lệ nhòa mắt ngọc

Nỗi biệt ly tiếng khóc vang vang

Mới đây tiếng ngọc lời vàng

Giờ này đành đoạn xác thân lạnh lùng

Nơi xa ấy ai cùng bầu bạn

Thâm tình gì đành đoạn ra đi

Vợ chồng con cháu tội chi

Mà đành im tiếng nằm ì lạnh tanh

Chốn hoang địa năm canh quỷ rú

Bãi tha ma sương phủ mây giăng

Đất hoang làm bạn nên chăng

Gia đình cật ruột bỏ ngang đoạn đành

Kiếp sanh tử tử sanh số định

Người sống còn bịn rịn thiết tha

Ở đời có Mẹ có Cha

Có chồng có vợ cửa nhà cháu con

Bãi tha ma cô đơn lạnh lẽo

Ai đỡ dâng tách nước ly trà

Hay chờ áo giấy tiền ma

Sao đành sao đoạn sao ra nỗi nầy

Nếu số mãn hoặc dây bịnh ngặt

Hoặc nạn tai xui rủi ra đi

Hướng lòng niệm Phật Mâu Ni

Để cùng gia quyến đồng trì Nam Mô

Nơi Phật cảnh ra vô nhàn lạc

Không tử sanh sống thác chia lìa

Tĩnh tâm để thấy lối về

Tây Phương Phật độ đoạn lìa tử sinh

Cả gia quyến hồn linh tỉnh táo

Niệm Di Đà lục tự chơn ngôn

Hồn mê sẽ được tĩnh khôn

Lụy bi khóc lóc khiến lòng rối mê

Nương tiếng Kinh nguyện về với Phật

Niệm Phật Danh Lực Tự Ma Ha

Niệm Nam Mô A Di Đà

Người đi người ở đồng hòa lạc an

NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT (12 lần)

 

CHUẨN BỊ LỊM VÀ NGỌ THỜI MỖI NGÀY

Ơn dưỡng dục cưu mang lo lắng

Ngàn núi cao vạn biển khôn so

Thức khuya dậy sớm đói no

Làm thuê vác mướn nắng mưa dãi dầu

Lúc tượng thai đã âu đã yếm

Chín tháng dài đủ chuyện tính toan

Ụa ói cơm cháo chẳng màng

Mẹ nằm dã dươi Cha càng xót xa

Lúc nghèo khó bôn ba rau cháo

Cũng nhịn ăn mua thuốc dưỡng Nhi

Mẹ rên mệt mỏi nằm ì

Bên đèn loe lét lây quây Cha hiền

Trẻ ra đời như thuyền gặp bão

Đứa dễ sanh cũng tháo mồ hôi

Mấy ngày đau đớn nhả nhồi

Rặn rên oằn oại tả tơi Mẹ hiền

Cha quýnh quáng liền liền khấn vái

Cứ lâu quây bải hoải rụng rời

Nghe tiếng trẻ khóc lệ rơi

Cha mừng Mẹ rủ tả tơi xác hình

Rồi nuôi trẻ muôn hình vạn trạng

Nào đói no bệnh hoạn đủ điều

Nuôi con Cha Mẹ chắt chiu

Mẹ Cha đói lạnh con yêu đủ đầy

Đứa ngoan hiền lòng ngay dạ thảo

Lòng Mẹ Cha thầm bảo phước trời

Gặp đứa vô lễ ham chơi

Khinh Cha khi Mẹ lệ rơi sinh thành

Con nhiều đứa Mẹ sanh Cha dưỡng

Thương đồng thương khổ sướng như nhau

Sầu khổ Cha Mẹ gánh sầu

Đứa nên vui dạ đứa hư não lòng

Đứa trách hờn không đồng không đủ

Nhà khó nghèo ủ rũ lòng Cha

Âm thầm lệ mẹ tuôn sa

Các con đâu thấy Mẹ Cha tủi buồn

Nước cứ trôi mưa tuôn gió thổi

Ngày qua ngày sớm tối vụt vù

Tuổi đời chồng chất hoa rơi

Giờ đây (Mẹ-Cha) đã giã từ trần ai

Xác cứng lạnh như say giấc điệp

Mặc tiếng gào khóc thét người thân

Ngậm ngùi trao cả tấm thân

Cho con cho cháu một lần từ ly

Lúc sanh con lắm khi nhiều lúc

Chết đứng người trong phút trong giây

Khi con ngang ngạnh cải lì

Mẹ Cha cũng đã như thây không hồn

Suốt cuộc đời bôn chôn vất vả

Cũng vì con bươn bả lo con

Đứa hư đoài đoạn héo von

Đứa nên đứa khổ xoáy mòn Mẹ Cha

Lần nầy thôi sức già cạn kiệt

Nổi vui buồn đã kết liễu rồi

Phận làm (Cha-Mẹ) giã từ

Đường trần trẻ dại làm người cho nên

Xác nằm đây đã quên tất cả

Lưỡi rút sâu lời đã cạn lời

Mấy mươi năm dạy đủ rồi

Sống ngàn năm nữa chỉ lời nghĩa nhân

Đứa ngoan ngoản tu thân giúp chúng

Cứ thương người mến vật tu hiền

Đứa nghịch thử hỏi lòng riêng

Bội Cha phản Chúa hại đời nên chăng

Cha Mẹ tạo xác thân cho trẻ

Nuôi dưởng con muôn lẻ khổ sầu

Lợi danh tạo ác ngập đầu

Bê tha trụy lạc nghĩ sao chẳng chừa

Tiếng cầu kinh rước đưa hồn phách

Gởi thân tàn chỉ vạch khuyên con

Sống nên tạo phúc tạo ơn

Hết hơi xác lạnh vui buồn còn chi

Kỉnh (Mẹ Cha) hiền đã trả xác phàm

Cho người còn sống nương ơn

Sống cho đáng sống cho hồn người vui

Trong tang cảnh ngậm ngùi rớt lệ

Tiếng khóc vang kể lể đoạn lòng

Cha (Mẹ) ơi xác lạnh như đồng

Im lìm đâu biết nổi lòng cháu con

Tiếng cười vui, giận hờn rầy mắng

Tiếng ngọt ngào nhỏ nhẹ, hét la

Ấm áp ngoài ngỏ trong nhà

Từ nay vắng lặng con gà chít chiu

Đất đâu thân dập vùi xác ngọc

Bãi tha ma xương cốt cỏ cây

Gió mưa lạnh lẽo ngày ngày

Cha (Mẹ) ơi nhà cửa nơi đây sao đành

Bãi tha ma năm căn quỷ rú

Bãi tha ma hội đủ ma linh

Cha (Mẹ) ơi chỉ có một mình

Lấy ai đắp lạnh quạt nồng đỡ nâng

Kiếp sanh tử xác thân thành hoại

Kiếp luân hồi dầu dãi trầm luân

Đoàn tụ phút chót biệt ngàn

Khóc than thảm thiết chi bằng cầu Kinh

Nguyện thảo hiếu làm in lời dạy

Sống thuần lương ngay phải giúp đời

Xác thân dù nát rã rời

Hồn linh vui vẻ vui chơi Tây Đoài

Nhờ Phật Thánh chứng nay ký nguyện

Của người thân dâng hiến tâm lòng

Rước linh hồn thoát trần hồng

Về nơi cực lạc ra công tu trì

NAVÔ OHM MANI PÉ MÉ HUM (5 lần)

 

ĐỘNG QUAN ĐƯA LINH

(Độc liên tục, hết bài đọc lại)

Sự sinh tử não lòng nát ruột

Bao nhiêu thân sướt mướt lụy bi

Còn người tách xác ra đi

Thực ra cũng lắm sụp suy đoạn đoài

Nhưng phàm trượt trong ngoài che lấp

Nào có ai nói khổ hơn ai

Người sống khóc lóc thảm thay

Người chết tủi dạ nuốt cay đắng lòng

Xác không hồn chỉ trong ngày một

Đã thối hôi rũ cốt thịt da

Từ đại nào phải của ta

Hồn linh tạm mượn lập ra giống giòng

Nay đến lúc hoàn xong kiếp số

Xác phải đem trả lại đất trời

Hồn xưa ủ rũ nhìn coi

Còn không dám đến như hồi thuở xưa

Hồn thuở trước thích ưa mày đẹp

Mắt nhỏ to mũi xẹp mũi cao

Sửa sang chăm chút sắc màu

Mà nay còn sợ xác sao thối sình

Mắt lỏm sâu mũi trơ xương lỏm

Miệng dưới hàm lưỡi rút mất tăm

Tay chân sình héo gớm nhờm

Hồn đau hồn xót hỏi cùng người thân

Nào ai thấy hồn đang cuốn quít

Chỉ xỉu lên xủi xuống khóc òa

Hồn buồn theo bước người nhà

Chán chường ai cũng lạ xa với mình

Nếu tỉnh táo niệm kinh cầu nguyện

Vái tuổi tên nhắc nhở lo tu

Thì hồn đỡ khổ rối bù

Chư linh tiếp dẫn về nơi lạc nhàn

Hỡi hồn linh còn đang lính quính

Hãy niệm danh đức phật Di Đà

Cùng trong thân quyến đồng hoà

Niệm kinh cầu phật người nhà siêu sanh

Nam Mô A Di Đà Phật (18 lần)

HẠ HUYỆT

Cõi thế tạm đến về như mộng

Mấy mươi năm khổ thống buồn vui

Đất vàng mấy tấc dập vùi

Xác thân tạm mượn ngùi ngùi lụy châu

Cảnh phù du bao lâu là đủ

Sống trăm năm cũng rủ xác phàm

Tiệc vui cho mấy cũng tàn

Bên nhau thương mấy cũng đành chia ly

Kiếp nhân sinh có chi trường cửu

Từ thiếu ăn hay đủ thừa dư

Quan quyền vua chúa người tu

Đến ngày số định giả từ mà thôi

Tiếng than khóc vơi vơi đoài đoạn

Do thân mình huyết nhục giồng giòng

Khóc cho vơi bớt nỗi lòng

Để cho tâm tịnh chung đồng cầu kinh

Giúp hồn phách hiệp linh tỉnh táo

Để nay mai lai đáo một nhà

Nam Mô Nguyện A Di Đà

Quan Âm tiếp dẫn phổ đà an vui.

NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT (9 LẦN)

NAM MÔ CỨU KHỔ CỨU NẠN QUAN THẾ ÂM BỒ TÁT (9 LẦN)

TAN QUYẾN HỒI GIA

Mãnh đất lạnh làm nơi ở mới

Giởi thịt xương gửi lại nơi nầy

Hồn linh tri giác đủ đầy

Nương theo phật thánh đọa đày thoát qua

Xin chư phật Liên Tòa ban giúp

Cho người thân con tập rèn tu

Chúng con nguyện giữ đại từ

Đại Bi Hỉ Xã nhẩn nhu giúp đời

Trước mộ lạnh van lời khấn nguyện

Xin Cha(Mẹ, Anh, Chị, Em) thương tin tiến rèn tu

Thế gian là cõi phù du

Sinh lão bệnh tử ai nào thoát qua

Người ly trần tâm hòa ý thuận

Khởi thiện tâm ký chứng tu hành

Người thân dâng tấm lòng thành

Rước hồn trở lại gia đình vài hôm

Để con cháu anh em cùng học

Cùng nương tu chí dốc ký nguyền

Xin mười phương phật làm duyên

Tiếp ban ơn giúp ơn nguyền sửa sai

NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT (9 lần)

NAM MÔ QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT (9 lần)

MỞ CỬA MÃ

Đã tam nhật lìa xa trần thế

Xác phàm trần bỏ phế rã rời

Cát bụi về cát bụi thôi

Hồn linh tỉnh ngộ sự đời lo tu

Đứng trước mộ nhìn người thối rã

Còn ham gì cặn bả phù du

Gia đình mật nguyện lo tu

Hãy cùng gia nội thắng thù tấn tin

Tĩnh tâm niệm lời kinh danh phật

Để chư linh dìu dắt đi lên

Tây phương an trụ liên hoa

Đủ đầy công đức trần miền tới lui

Trước độ dắt những người thân thuộc

Sau cứu sanh thoát trược luân trầm

Ba ngày gần gũi người thân

Có ai nghe nói dẫu gần một bên

Bởi chưa đủ chưa rèn tu tỉnh

Ba ngày qua hội lĩnh đủ rồi

Thênh thang nhẹ bước xe trời

Về nơi thiên cảnh tài bồi công phu

Để gia quyến người người an tịnh

Dâng sóng từ cung kỉnh hòa tu

Hồn linh đạt quả thắng thù

Người đời tin tấn sẽ ngồi chung nhau.

NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT (12 lần)