LỄ ĐÀN THẤT TINH ĐÀN – NÚI CẤM

TẾ CÁO

  • Tuân kỉnh Huấn Chiếu THẬP NHỊ THIÊN TÒA
  • Chấp chuyển Đại Cơ Thập Nhị Đại Sư Huynh Sư Tỷ
  • Chưởng quyền cơ Tận Độ kỳ phán xét cuối cùng và Chư Quân môn đệ, cùng chư căn cơ Bửu Sơn Kỳ Hương cung kỉnh, chấp tuân Phụ huấn, chiếu dụ bình Đại Cơ;Chúng con khai Đại Đàn tế cáo cùng các Cha, các Đại Hoàng Phụ Ngoại Càn và chư Thánh Linh huynh đệ đồng trách nhiệm Hành Sứ Á Thánh, Á Thần kỳ cuối; Kỉnh xin sự ban ơn giúp vạn loại sanh linh hành tinh 68, sớm đạt an bình để đồng vào cõi hằng sống đời đời, là: hãy hợp lực khai mở cửa THẤT TINH ĐÀN ngày xưa, nay là Thất Sơn Cảnh, để thất tinh Huyệt đủ oai lực hỗ trợ cơ tận độ vạn loại kỳ mạt ngươn hạ nầy.

 

Kỉnh thỉnh Tứ Đại Thiên Vương, chư vị Tuần Sát, chư Giáng Long La Hán và mười phương ba đời Phật Thánh Tiên Thần, linh sai, thừa sai đồng góp sức mở đại môn Thất Tinh Đàn, Thánh linh cát Pôcô, hoằng khai vinh quang Đại Cơ tận cứu hoàn vẹn.
Trước Đại Đàn Tế Cáo tại linh địa:___________________________
Thầy trò, anh em chúng tôi, tuân chiếu triệu công hành Khai môn, kỉnh dâng ký hiến và thành tâm, xin chư Thánh linh trong cõi vô vi chứng minh và tiếp hoàn thành Thiên Tòa Phụ lịnh

 

Đồng Kỉnh Kính Bái

 

Tùy và chờ Huấn Lịnh – bày lễ đàn

 

LONG ĐẾ KÝ VĂN

Quí trao tâm ý chẳng riêng tư

Mà của chư long đế hiện cư

Mấy tháng thấu tỏ tường duyên phận

Cùng tâm tánh ý ứng đồ thư

Dù chưa đủ trí cùng nghiêm hạnh

Nhưng vẫn hơn người chẳng riêng tư

Âm dương công tử bát hoàng bảy

Công lao vô úy hạnh như như

 

Lực tạm năng hành thừa lực dư

Trí mê chưa tĩnh chưa nhất như

Chưa đủ hạnh thầy dần dần luyện

Đời còn quá kém nhờ ân sư

Gội hết dục mê bao đời kiếp

Âm dương hy vọng sẽ hơn người

Nhứt quân đã chọn Long Lâu định

Quyền chủ tùy duyên trao vô dư

 

Nhứt tâm hạnh tánh khá hơn đời

Dù chưa lão thông thuật pháp thôi

Chưa sửa sạch trong mê tánh trí

Thuần luyện Thập Nhị Thiên Tòa cao ngôi

Lực tản công năng chưa hội tụ

Tình huynh nghĩa đệ quyết ra lời

Đó chính bình an tâm rối quấy

Cũng tạm xứng vị thầy sẽ sớm thôi

Vô úy đạt tròn do cốt phẩm

Tôn sư rèn huấn sáng cung trời

Công tử ngũ hành nhiều công trạng

Chấp chưởng sứ hành chắc chẳng lơi

 

Bát hoàng cung bảy tánh còn non

Vô úy công hành chứng sắc son

Tuổi trẻ còn bê tha ủy mị

Công gìn linh huyệt khá vuông tròn

Dìu giúp bằng yêu thương giáo huấn

Từ từ khuya sớm công phu đẹp hơn

Lê sơn Cửu Thiên nhờ sư phó

Dìu dắt ban ân xóa oan hờn

 

Long đế Việt Nam nhị kim long

Nhắc ý Mẩu Long xin tôn ông

Dạy dìu bát đệ vào đại hạnh

Non nớt nhưng tâm rất đại đồng

Riêng ngũ hành sư huynh đệ

Sẽ ứng chuyển lục hoàng nhanh sớm xong

Bửu Ngọc nhị hoàng chờ thái phó

Chuẩn huấn Âm dương nhứt như lòng

Tánh còn trôi nổi chưa thuần nhứt

Vô úy trung cang như khá xong

Kinh nghiệm chánh chơn cùng sư hạnh

Còn quá buông thùa nhờ kim cang giúp trông

 

Còn việc Thất tinh Long Mẩu lo

Chuẩn bị cứ hoàn nên chớ tính so

Thánh kinh đúng cơ duyên khai hội lớn

Không bàn không luận không cần nhỏ to

Chuẩn ý chuẩn tâm vì đại cuộc

Quyết dùng không sợ lung lay đò

Tư kỷ tư tâm mê si vọng

Dù đại thiên tiên cũng bó giò

 

Đế long lâu tập trung quyền uy lịnh

Chờ đại cơ chuẩn định sẽ ra công

Bây giờ góp ý tôn ông

Âm dương công tử bát hoàng chuẩn nghiêm

Tâm bất kính không kềm thân mạng

Ý vọng nghi khó đặng an bình

Tánh còn phân rẽ ngã đàng

Lòng còn dối trá tư riêng chẳng dùng

Long lâu luật đỉnh chung hội ứng

Long lâu dùng chắc xứng không hư

Xã thân xã của vì người

Ký hiến giả trá lắm lời điêu ngoa

Sao bằng thật thiết tha vì nghĩa

Sao bằng chân chẳng tía thanh hồng

Theo thầy trung nghĩa ắt xong

Vì cha vì chúng không lòng tư riêng

Sáng sớm nay thần tiên thánh phật

Đế long lâu họp mặt trao lời

Xét xem giao phó đúng người cần giao

Binh mà nhục máu đào tuôn đổ

Binh được tinh khắp chổ thành công

Tướng mà năm dạ ba lòng

ởm ờ dối trá đục trong đổi dời

Thì binh nhục kỉnh mời không dụng

Là binh nhơ chẳng đúng phù cơ

Lưỡng ước dùng lấy uế nhơ

Nát tan cửu phẩm xác xơ trận tiền

Gởi Kim Cang uy quyền đế lịnh

Song bổng nay rõ định kiếm uy

Sai lầm quyền ấn sát trung

Làm sao đỡ kịp khổ nguy thảm sầu

Xin quyết định để vào đại sự

Chớ chần chừ họa dữ nhân gian

Họa lây đến thất tinh đàn

Nguyên thần tiêu hủy cơ quan vụn nhồn

 

Quý trao quyền chủ ý tâm chung

Tam thập lục kim cang tôn giả tùng

Nhị thập bát giáng long la hán

Tam thập lục long đế đế long cung

Chuẩn sự để hoàn thành công hành sứ

Gấp rồi chẳng có dịp chuẩn đại hùng

Ngày tháng hãy chờ thiên tòa lịnh

Nhị thập tứ hoàng phụ định cơ tùng

 

Quý Kim Cang Quyền chủ

Long Đế Việt Nam

Nhị Hoàng Long Mẩu cung

Chấp báo hội Đế Long lâu quyết

Quý kính trao

 

ĐẠO LÂM

Tấm lóng nhân ái quyết vì sanh

Chẳng nệ khổ lao chẳng thất thành

Ký hiến quyết vẹn tròn ký hiến

Tầm pháp cầu tìm độ chúng sanh

Dong ruỗi dặm trường xannh đến bạc

Ấu thơ già lão chẳng viên thành

Gỗ đá tâm lòng như gió thoãng

Chỉ một điều: cầu độ quần sanh

 

Thị mặc mọi điều khen hoặc chê

Thị mặc có không chúng tựa kề

Thị mặc bình an hay bịnh khổ

Thị mặc đói no chẳng lệch xê

Quá quen trọng kỉnh quen kinh trách

Quen cảnh thừa dư đói la lê

Quen một vài trăm quen cô tịch

Nhã nhồi thôi mặc, mặc đi về

 

Không biết thì thôi, biết phải lo

Nguy khó bình an phải so đo

Đứa tốt theo thầy sanh tử mặc

Đứa tệ có gì chúng đôi co

Đôi chục cũng một vài cầu vọng

Không khéo sẽ rối như vò tơ

Bỏ tội dùng hư, tùy duyên sự

Nghĩa tình…quyền dụng định bình cơ

Tùy định phụ hoàng đã ban cho

Kéo nhây sự việc, gió tung cờ

Nếu thiếu kiên trì xa sứ huấn

Chẳng chắc viên tròn, gấp nát cơ

Đêm dài mới biết lòng ma phật

Đói thiếu gian nan rõ sạch nhơ

Thỏa mãn, nhẹ nhàn đều trung nghĩa

Lại thêm cầu vọng, nhóm phe so

 

Tu mới vài ba ngã giá cao

Sự cự sự đói sợ tốn hao

Tài thấp huyênh hoang đòi trọng nhiệm

Nghe nguy sợ hãi lánh xa mau

Công huấn vừa ra dành chấp huấn

Tốn kém gian nan bàn xôn xao

Đứa thiệt tâm lo bị xói xĩa

Tổ thầy chúng cũng đem bán rao

 

Công hành tốn kém đủ trăm điều

Tâm thành đâu nệ ít hay nhiều

Góp một vài trăm chưa thỏa mãn

Tội người chơn chất gặp ngoa điêu

Lừa lưỡng của công đòi dư giã

Than ôi tu vậy thảm lêu bêu

Cố giúp bồi công cùng lập đức

Nghĩ mình quan trọng giỏi cao siêu

 

Theo học giúp đời với đạo lâm

Tự tôn tự mãn ấy sai lầm

Bỏn xẻn tham lam tranh cao thấp

Biếng lười nạnh hẹ họa thêm thâm

Phe nhóm vọng ngôn đâm thọc rối

Thầy nào răn phạt chỉ than thầm

Thầy lo trăm việc muôn ngàn sự

Con rèn Chân Thật mãi sai lầm

 

Đạo Lâm tu học nhẹ nhàng thôi

Chẳng thể sánh so tranh với đời

Rèn tập thật chân vì đại chúng

Sửa nết sửa lòng luôn tốt tươi

Đến với đạo Lâm nên chân thật

Tham lam vọng động hay vui chơi

Hãy xét sửa mau vì vạn loại

Tư kỷ tư tâm chắc chẳng rồi

 

Muốn biết thầy con lo thế nào

Dụng tâm chơn thật rõ ngay thôi

Sống vì vạn loại lo rèn học

Cống cao tự mãn ắt mau rời

Phe nhóm vọng ngôn đâm thọc rối

Đạo lâm vẫn vậy, vậy mà thôi

Không tranh danh lợi không cao thấp

Không bạc vàng tiền chẳng Đài ngôi

Không môn không phái phe hay nhóm

Chỉ sống thật chân vẹn kiếp người

Thấy việc đáng làm đủ sức tiếp

Ra công bồi đức góp công thôi

Đi đến đến đi với đạo Lâm

Dù không học được sự huyền thâm

Thì học làm người tròn hiếu đạo

Tình chồng nghĩa vợ vẹn ngàn năm

Học dạy cháu con điều tốt đẹp

Học giúp khó nghèo bịnh khổ lâm

Học khuyên người thiện lo thêm thiện

Người quấy quây đầu chớ lạc lầm

Công phu khuya sớm thân tâm khỏe

Cầu nguyện học sao thoát đọa trầm

 

Công hành là việc phải lo tròn

Thương quý muôn sanh gấp vẹn toàn

Cơ pháp cần người vì đại chúng

Vì các Cha vì vạn loại lo toan

Không có, thỉnh đá cây nước lửa

Thỉnh thần trấn giữ cũng bình an

Quyền chủ thừa khả năng hoàn nhiệm

Mọi người rất cần, thật không cần

Cần người chơn thật không so tính

Nhỏ nhen ích kỷ chỉ lo thân

Chỉ sanh tham lam gây rối rắm

Đâm thọc rẽ chia nát đại ân

Vị phẩm không màn tử sanh chẳng

Giáo chủ ĐẠO LÂM nhắc chư nhân.

 

KỈNH TRÌNH

 

Công hành quan trọng rất cần người

Người tốt người chơn biết thương đời

Biết chấp tuân nghiêm chỉnh hành sự

Biết đoàn kết dưới trên khắp mọi nơi

Cực khó gian nan cùng đói thiếu

Không than không trách vẫn vui cười

Không dói lừa lập lờ so tính

Không rình rập rẽ chia lắm lời

Nhường nhịn quán xuyến lo mọi việc

Như vậy mới nên dắt đến tôi

ĐẠO LÂM GIÁO CHỦ

 

Điều quyết các Cha đã từ lâu

Tính toan tùy định thấp hay cao

Cần: dùng, không cần thì chẳng triệu

Hữu ích họ, gia đình phước sâu

Chủ lễ dụng người tùy âm đức

Tùy tài tùy quả vị mà trao

Đừng vị dùng binh hư binh nhược

Chỉ phá thất tinh đàn chìm sâu

BNVM

 

Không phải dễ đâu? Chẳng dễ đâu?

Không đủ đức tài!! Đáng lo âu

Đứa đợi người ban, cho, giúp đỡ

Đứa siểm gièm khiến huynh đệ mang sầu

Thầy có hằng muôn, lo triệu tỷ

Tham lam bỏn xẽn đợi thầy trao

Cúng dường cùng tiếp lo chẳng có

Bòn rút của công ai chứng nào

 

Trò đi trò đợi sáng trưa chiều

Cả tối sự ăn uống đủ nhiều

Ít, hạch sách người quản sự

Xầm xì, phe nhóm ý ngoa điêu

Mình tham lôi kéo người theo chết

Tu lạ vô cùng buổi xế chiều

Tiền chúng trao thầy lòng đòi hưởng

Mặc kệ bá gia sống lêu bêu

Có nhà lại muốn nhà to nữa

Có phương tiện lại mong có thêm nhiều

Mới tu vài bước ngã giá cao

Thần thánh các ngài lo cho tao

Tiền của, danh tài kèm tham dục

Thiếu hờn oán, hư thần thánh gánh mau

Tức cười mạt hạ người tu dối

Biếng nhác ham vui tưởng tu cao

Lang thang hội cúng dạo non núi

Phật tiên thần thánh khiến thế sao

 

Mơ vọng, tâm ma tánh quỷ bày

Không đi thong thả bịnh nhe bây

Ai xúi biếng lười lo sinh kế

Ai dạy hỗn hào lịnh tổ thầy

Chuyển để rèn tu chờ đủ đức

Giúp đỡ bề trên mở thánh đài

Ai chuyển á danh xưng tông tổ

Ăn nhậu, cãi tranh đám cù nhây

Còn thách thánh thần lo bảo vệ

Tham, dục, sân, biếng lười tội thánh thần thay

Ông sanh tham dục giả thánh thần

Về báo ngày xưa nghĩa chiếu chăn

Bao kiếp giờ này cùng gặp lại

Đứa bỏ chồng đứa bỏ vợ lăng nhăn

Một lũ súc sanh rối cơ đạo

Tội này hồn phách có còn chăng

Mụ sáu bảy chục mê trai trẻ

Lão bạc tóc râu  ướm dái tân

Giã thánh tiên vợ chồng tiền kiếp

Loạn luân, hèn nhục đổ tiên thần

 

Tội khổ bá gia muốn sửa tu

Chẳng học được điều hiền nhẫn nhu

Chỉ nghe căn to gốc lớn lắm

Hữu duyên gặp ông, bà tổ Thiên sư

Tưởng sẽ phật che mẹ cha độ

Cúng chút tiền vang thân xác khỏi tu

Có gì có cậu cô ông bà đỡ

Cứ tham cứ ác cứ thỏa mãn ngu

Mạt hạ súc sanh mù làm tổ

Dắt lũ côn trùng đui gây lu bu

 

Tội thầy chơn chất quyết vì sanh

Yêu quỷ ma tinh cũng thử hành

Chúng không hại chân tu, phải thử

Đưa đám đồ tông tâm ác sanh

Theo để rong chơi không tốn kém

Mà còn nghĩ có công có vị danh

Lôi kéo kết phe hành người thiện

Giúp người tu thật vững tâm lành

Tội đứa yếu mềm sinh bực bội

Dãi đãi giận hờn mất khí thanh

Đệ tử chính chân nghe lời dạy

Trước mặt dạ thưa thầy, em anh

Sau lưng một lũ gieo điều ác

Ký hiến thật tu vững công hành

Hãy nhớ nịnh thần loài xà độc

Xưa nay gièm siễm giựt giành tranh

Trung lương thê thảm vì dua nịnh

Bán nước cầu vinh giết em anh

Với các cha các đại sư huynh

Dễ lắm, sao sao cũng chút tình

Một để con cái từ từ sửa

Hai để đứa thiệt tâm cao minh

Đứa dối lừa ít công ít của

Vọng leo cao chỉ nghĩ riêng mình

Kéo lôi siễm gièm gieo tiếng ác

Cho người thật tu mắc khổ hình

Mạt hạ đế long tam luật dụng

Phàm, thiên, chí tôn rất hãi kinh

Cốt khỉ sẽ hoàn ra khỉ vượn

Người vì sanh vì thầy tổ ráng anh minh

Một chớ lung lay quên tu sửa

Hai đừng bắt chước nát nguyên linh

Ba không hờn tức mà an thản

Bốn chẳng nhóm phe để tranh kình

Tu chẳng phải đời gây thực lực

Tâm nhàn ý thiện giúp muôn sinh

Khai mở thất tinh rất nhẹ nhàng

Nhẹ với chơn nhơn trung hiếu toàn

Trung với thiên tòa cùng vạn loại

Hiếu với thầy huynh đệ khiêm quang

Mặc lũ trèo cao loài gião quyệt

Vì sanh nhứt ký chớ hoang man

Dối thế, dối được thần thành chẳng

Tội ghi phước duyệt rất rõ ràng

Âm thầm rèn tập nhẫn hành sứ

Mới thật chơn tu mới vinh vang

Tôn hạ mặc đời cười nhẹ bước

Mình hiểu mình, rõ việc, toàn năng

SÁNG MÙNG BốN THÁNG TÁM TÂN MÃO

Linh Huyệt

BNVM

(Mùng 4-08-2011 AL / 01-09-2011 DL)

 

(7h50’ mùng 04 tháng 04 năm 2011 AL – 01-09-2011 DL)

Thủ trấn không quen với trận trường

Thánh linh cát lập học cách phương

Bằng:nghe, luận của chư long đế

Và anh em soái tướng chút tin tường

Long đế ít nhiều vài chục kiếp

Tài ba, kinh nghiệm rất phô trương

Nhưng mấy ai tường anh rồng ngủ

Định luận bày trận thế vô phương

 

Nghe chư long đế luận bàn nhau

Đế chúa ngủ ngon tưởng chẳng cao

Nào dè vào cuộc nghe bình giải

Truyền nhiệm, tính rất thật sát sao

Thành thử, chớ ngỡ anh ấy tệ

Chỉ nóng bực khi chấp lịnh lao nhao

Nghe sự vừa qua rung rét sợ

Đôi dòng nghe nhắc chớ xôn xao

Tả vệ kim long rất cuống cuồng

Đêm rồi quyền chủ luận suy phương

Rất sợ mọi điều đang diễn biến

Nhờ muội đôi dòng lo lắng thương

Nhắc quản sự tỷ tỷ bình dạ

Không để xao động ắt khổ vương

Chuyện dễ sẽ thong dong tự tại

Chuyện khó chuyển biến rất khác thường

 

Nghe nói địa đàng chuỗi nepal

Tưởng đâu phàm sự dễ viên thành

Vật thường người giữ thường thường lắm

Nếu không thương sao để công hành

Do đó, tâm thường phàm ý tục

Đâu đủ sức thủ trấn công thành

Đang dự cơ theo Hồng Đại lão

Lu sư cũng có ý lập cao danh

Ngọc lão sư cũng dâng kế sách

Nhưng chờ kim cang hoàng huynh chuẩn hành

Nghe sự thể lòng lo ý sợ

Long nữ mời như mớ bồng bông

Tả hữu kim vệ nặng lòng

Ngũ hành chư tỷ đục trong khôn bàn

Sự rất sợ cơ toan lắm sách

Điều rất lo biện bạch không thông

Anh em bất tín ra công

Rửa non rửa núi chờ thông thất đàn

Không lực dữ chận ngang phá rối

Sự phàm trần sớm tối lung lay

Thiên nhiên xưa cho nhẩn nay

Chính các ngài ra tay cũng sợ

Bởi ngày xưa sơ hở cũng không

Quyết tâm để dành đầu công

Bao nhiêu pháp bửu nay không dễ trừ

Bao trăm triệu năm dư chuyển hóa

Vật tự linh lắp đá vá trời

Chủ nhân còn phải rụng rời

Thiên tòa thập nhị đã mời rất đông

Càn ngoại cũng ra công hỗ trợ

Mười hai cha thầy tớ ngoại càn

Nặng nề quyền chủ kim cang

Sơ tâm ắt khổ muôn vàn thê lương

Chính đế long khôn lường nội sự

Quan sát rồi về cứ trầm ngâm

Bửu ngọc hội kiến quan âm

Mượn nhờ bửu pháp còn tầm kiếm thêm

Chớ vội vã gây chìm cơ pháp

Chớ nóng cuồng dồn dập oan khiên

Lưu ly còn thành đại tiên

Hỏa diệm còn hóa thánh hiền càng khôn

Đã chuyển đổi pháp môn trận nghịch

Bát quái đồ chẳng thích nghi khai

Thái cực cung loay hoay

Không vào được cửa chút sai khổ nhồi

Như người thử ngủ lôi thiên địa

Chẳng ăn thua vạn tía nghìn hồng

Ngủ hành đàn dễ như không

Thất tinh trùng điệp ngoài trong dữ dằn

Cỡ chư long mặt nhăn ngoài nhớ

Chư quốc, quân ngồi bó chân nhìn

Mấy ngày hội luận rất kinh

Kim cang huynh tỷ tĩnh bình chờ cơ

Không bàn luận sạch nhơ ngày tháng

Không tính toan tối sáng vật dùng

Kim cang bạt thát nhập cung

Bửu ngọc hoàn thể đã tùng côn lôn

Tứ sư huynh hạ tôn bày biện

Bốn sáu mười mười hai diễn trận đồ

Thất bài buồn chán ra vô

Huyệt linh tối mắt lịnh cô Á thần

Các chị em kề gần dự luận

Đã lo âu mềm cứng không tròn

Hera tỉ tỉ uất hờn

Bửu châu thưở trước này còn đối thua

Đại thiên tòa còn chưa quyết định

Nhị tôn ông bình tỉnh tuần quanh

Tam cha nhập thất năm canh

Sáu khắc truyền chỉ em anh giữ gìn

Cũng có thể bạch minh trận địa

Thiện hồng hương đỏ tía thanh hồng

Đang xoay vùng vụt lạ lùng

Cha ba chờ đợi để cùng tính toan

Thương thập tam tách đoàn nhập địa

Pháp hóa linh hóa thể chẳng cần

Dụng đấu hóa vật luyện thần

Kỳ lân thập bát kim thân trợ hành

Ngũ kim long ấu danh phù chủ

Cũng đi theo cho đủ vệ phò

Ai ai cũng rất ưu lo

Chị em thanh thản đâu ngờ phải không

Tỷ lục soái trong vòng lo lắng

Phải thủ mình pháp ấn cho mình

Một ngàn lẽ tám nguyên linh

Vệ phù phải rán anh minh từ hòa

Vào đại trận gươm sa huyết hóa

Sẽ đủ điều chớ há thản nhàn

“Công phu tâm” thường an

“Công phu thể” nghiêm trang chuẩn tròn

“Công phu tâm” không lòn không vượt

Không thấp cao tranh được tranh không

Sự tình vào chốn thể không

Bận bịu sự tục khó lòng thành nên

Nghiêm tính cách không trên không hạ

Xét hạnh thầy không lạ không quen

Nhã nhàn mặc sự đua chen

Lòng thanh ý sạch khai đèn lưu ly

Ai cũng chờ cửu nhi hộ mẹ

Tỷ hera nhắn kẻ lục nương

Con chừng ba người nhập trường

Thiên hồng hương sẽ lên đường phá vây

Càn khôn nhẹ tĩnh có gì lo

Cả ngoại càn khôn khó tính so

Thành thử mọi điều vào đại hạnh

Chớ như thưở trước phải nhiều lo

Muội vân pháp chỉ lu huynh chủ

Hera cửu tỷ nhắc linh cờ

Treo gắp đế long bên cạnh trái

Giúp chư long đế luyện minh thơ

 

Sự lắm lo âu nhắc hoàng huynh

Nhẫn trấn thất hoàng phải uy linh

Giáp phục huyệt linh trao hoàng đệ

Vạn mãnh màng che vệ thủ mình

Chớ chẳng như xưa trấn thủ huyệt

Nhưng đừng cho đệ động chơn linh

Đôi dòng trao nhắc anh em ráng

Bái cung chúc an thật an bình

(04/08/2011AL – 01/09/2011 DL) Trưởng trấn Huyệt Linh

Trấn quân thần vệ

Tiểu phụng

 

 

Ngày 12/09/2011 DL – 15/08/2011 AL

CHUẨN QUYỀN

Trận địa ai thông bình pháp quyền

Chỉ tùy định chẳng tư riêng

Ai không chấp lịnh thay thần trấn

Tư kỷ vị tâm nát cơ thiên

Lục cô soái thống từng cầm trận

Sợ lo tư ngã ắt không yên

Còn đứa chưa vào cơ trợ trấn

Lắm điều lo lắng sợ oan khiên

 

Quyền chủ binh nhược tư kỷ lòng

Tư tâm rối loạn sự không thông

Bát hoàng tâm ý chư thuần tính

Thật uổng công hành bao người mong

Ngủ vương tiếp huấn còn lơ đểnh

Trách nhiệm rõ ràng chẳng hiểu thông

Nhị chúa lục cung còn quá tệ

Rối cuồng lòng ý sao đạt công

Đứa thật phải thật chân vào việc

Đừng lưỡng lự, tính toan bòng bong

 

Sắp định cơ thiên ai bước vào

Xét kỹ tư tâm có núng nao

Có thật hy sinh và dâng hiến

So đo rối sự nhận sầu đau

Nhập trấn phàm tâm khó chóng chỏi

Tham lam, nhỏ mọn trung nghĩa sao

Thà lo tư kỹ rời công sứ

Khỏi phạm phàm điều khỏi lao đao

Kim cang chấp chưởng cơ quyền trấn

Tình riêng không khéo phạm thiên trào

 

Trấn đàn chưa mở rối lung tung

Kẻ chẳng lòng  tâm vẫn chấp tùng

Giao quyền sứ lớn tiêu tan lớn

Giao sự nhỏ lộ bất nghĩa bất trung

Thần trấn chuẩn thay lo đại sự

Kim cang, tĩnh tĩnh thật ung dung

Lũ rối kiến ruồi không thoát tội

Quả ứng không lâu hết nhọt ung

Thả lỏng vô nghi vô trách nhiệm

Gieo rối gieo sầu phá cơ chung

Kiếm quyền nằm đó ngu không sợ

Bất tín bất tâm sao cứ dùng

Song bổng từ đêm kiếm lịnh quyền

Động rung dữ dội động chư thiên

Phát lực bình cơ gây chuyển đất

Thiên long bát bộ xá triền miên

Trận dữ không yêu tinh ma quỷ

Thì ma lòng quỷ tánh chính tư riêng

Khó một giả mười lừa chính khí

Thật sợ vô cùng rán cử kiêng

Kim cang quyền chưởng kim cang hỡi

Binh nhược binh nhơ thảm khổ kiềm

Xác đã nhão nhừ tiên thiêng trợ

Sao còn lưỡng ước động chư thiên

 

Cũng từng phá trận của thần tiên

Bửu pháp anh em biết rõ liền

Nay đại trận giả thật thật giả

Song châu nhập kiếm trợ cơ duyên

Đừng quen dung vị so đo đở

Chỉ khổ thân thôi thật quá phiền

Lê sơn nóng sợ đôi lời nhắn

Kinh hoàng bàn chận ý cửu thiên

Kim cang tĩnh tĩnh không căn cốt

Làm được hay không mới trao quyền

Lê Sơn Thánh Mẫu

 

THẬT KHÔNG THẬT

KHÔNG THẬT MÀ THẬT

Cột trụ, mười hai, một mất được sao

Vũ trụ lo toan chẳng thấp cao

Cha đó con đây tuân chấp chuẩn

Anh em phân biệt có nên nào

Sáu tám hành tinh chưa có rối

Mạt kỳ phù thế sóng lao chao

Nguyên thần sơ chuyển, không không có

Phàm xác vọng mê lỗi tại sao?

 

Hạ ngươn thượng so bì thuật pháp

Phân chánh tà khuất lấp tâm chơn

Thất sơn ngũ hành tà lơn

Sự kia chưa sợ thua hơn nỗi gì

Ba đàn lập oai nghi thuần thuận

Trước thi tài vẫn khứng dỡ hay

Dần hồi quen thói phàm si

Thánh linh nhăn mặt trò đi lạc đường

Một lần lỡ sanh thương sanh ghét

Sanh thị tài sanh thiệt sanh hơn

Nát tan hy mã lạp sơn

Ba đàn chìm đắm một cơn hãi hùng

Vườn địa đàng ruỗi dong trôi nổi

Lũ phàm sinh nát cội chơn thuần

A-lăn ti cơ ngũ cung

Kim y nóng vội hãi hùng biến cơ

Ngũ hành đồ sóng xô gió dậy

Lửa đất tràn nước chảy rừng tan

Ngũ lôi sấm sét ầm vang

Họa gieo nên nổi thế gian đổi dời

Chưa sợ sao một thời lầm lạc

Chưa thông sao phân bậc giành cao

Nguyên thần ngự thể chẳng lâu

Xác phàm hồn thế cơ cầu sự sanh

Là đại căn mới thành đại hạnh

Thánh thừa sai nhập cảnh phàm linh

Thầy trò vừa đệ vừa huynh

Thánh thầy trò đó phàm sinh phàm hồn

Nguyên thần trụ dạy tôn dạy hạ

Phàm hữu duyên vượt hóa tiên nhơn

Dạy pháp dạy cách thuần chơn

Để về nơi cõi hàm ơn thản nhàn

Thần tách thể hồn phàm xác tục

Không chuẩn gìn gạn đục lóng trong

Thần đi hồn đã ngó mong

Xác mê đắm dục hồn không sức kềm

Xác mê danh hồn ậm ừ đua

Tiền tài sung sướng hồn hùa

Trai xinh gái đẹp đạp đùa giáo nghi

Nguyên thần hiệp oai uy khiết nhã

Trò khép mình dạ dạ vâng tuân

Than ôi thần cảm vui mừng

Đến khi xác lụn hồn phàm âm u

Lo cưu mang thần hư thần tổn

Nếu đành thua uổng tốn công rèn

Đời đời vì chút hư hèn

Dục dâm danh lợi vị quyền trầm luân

Hỡi các con đã ưng nhập học

Vượt phàm si thành cốt thành căn

Đại căn mới thế nguyên thần

Được mang hàm phẩm cứu trần phàm mê

Là căn cốt năm về đã bốn

Sao giữ gìn chút tốn sức thôi

Lìa bỏ dục vọng lôi thôi

Thần hồn đồng nhât được ngồi tôn vinh

Nhìn căn cốt cao minh thân phận

Tự chủ mình ráng bận chút tu

Nở nào vọng đắm mê ngu

Thả lỏng mặc kệ nên người thánh chăng

Các cha đến dạy răn đủ lẽ

Các anh em cặn kẻ chỉ truyền

Hữu duyên đành bán đại duyên

Anh em rẻ rối thuyền từ bi

Trước lục nhi phẩm nghi cao trọng

Có nguyên thần lục thống đẹp xinh

Đã từng hàm phẩm soái quân

Hư cơ chiêu thảo đọa trầm oan khiên

Đã vào vị thần tiên qui nhất

Không giữ gìn tận lực sửa rao

Đời nào xác cũng trèo cao

Khiến mang đủ sự đớn đau thảm sầu

Xác phàm thế phải đâu bền thật

Chiều nó chi bước trật đi sai

Con sửa con phải sửa ngay

Tự mình làm chủ hiệp ngay tiên-thần

Còn e dè còn phân còn định

Biết chừng nào hết tính phàm nhơn

Giận buồn ganh ghét hận hờn

Nguyên thần khổ sở tiêu hồn đắm mê

Tính chuyện thế thuộc bề lãnh đạo

Việc sửa mình rệu rạo đẩy đưa

Khiến xác lôi cuốn mê hư

Khiến lòng ích kỹ tâm từ có không

Tánh oanh liệt lo trong ngoài giỏi

Tâm yếu mềm sửa đổi khó khăn

Tha người còn nhó còn nhăn

Biết sai cứ ghét cứ hăng trách phiền

Lòng quá tốt tâm hiền ý diệu

Tánh tị ganh bận bịu tự tôn

Đó là phàm xác hại hồn

Rồi hồn tốt xấu đẩy dồn thần căn

Lục công chúa cửu nương soái thông

Là nguyên thần chìm đắm bảy phần

Nhiều đời nương xác phầm thân

Tự mình khó gỡ thoát phần trượt mê

Hãy quyết định lối về hàm phẩm

Mạnh dạng trừ những đám phàm tâm

Tự buồn cao ngạo hận sân

Đám rong rêu đó hại thần hồn con

Ngũ nhi cũng thần hồn nhập trụ

Tứ nhi cùng thập nhất thập tam

Cũng như lục nữ danh hàm

Anh em năm đứa nhứt tâm nên hình

Như thiếu phó thần linh hiệp một

Chủ xác phàm ngu dốt mê si

Các con chìu xác phạm nghi

Uổng thay phụ huấn ai bi khổ hình

Cung bảy ta ngũ lục thất bát cửu đệ muội

Ngoài nguyên thần đắm đuối mê mê

Tiên hồn còn chủ cận kề

Đắm chìm si vọng xác mê đảo cuồng

Thần bị bế ương ương tĩnh tĩnh

Hồn hiệp thần đại định chưa thông

Xác dục khó phân đục trong

Thấp cao tốt xấu khó lòng biện nghi

Xác lấn hồn hồn say thần lụn

Các chư quân đều cũng như nhau

Khi vui khi khổ đớn đau

Khi thanh lúc trượt chong chao ý lòng

Thần xưa ngự mà hồn chưa định

Sanh đắm mê tâm tính bất phân

Khiến cho khờ khạo nguyên thần

Sanh nghi sanh hoặc tâm thân não nề

Lúc thần tĩnh lo bề đại hạnh

Lúc thần suy tủi chạnh hận hờn

Sanh tâm rối rắm loạn cuồng

Đi ở tu chẳng lương ương đủ điều

Lúc dỡ dỡ tự kiêu tự đại

Lúc sợ lo ngần ngại rèn tu

Lúc vọng danh lợi vỏng dù

Lúc mê hờn giận lu bu nỗi chìm

Là căn cốt lại dìm đại hạnh

 

Tội khổ thay oán chạnh thù vơ

Gọi con như cảnh hiện giờ

Nào ai biết được lệ mờ lòng huynh

Hỡi căn cốt ân tình nghĩa trọng

Hỡi anh em thiếu phó ban ơn

Dạy rõ dạy kỹ diệu phương

Để sớm căn cốt một trường độ sanh

 

Thất tòa hoàng phụ ấn bài trao

Nhắc đại sư huynh rãi máu đào

Tâm huyết của cha tryền các đệ

Ráng làm chủ mình hiệp nhất mau

Khiết, Hồng, Ba Thâu, Nhiên, Lên khá

Đứa còng èo ọt đứa hùng hào

Hồn chủ xác nằm im không xúi

Hồn mê thần lụn lắm lao chao

 

Thiếu phó đại sư huynh cửu cung

Thông tri thập nhất huynh đợi cùng

Hiệp mặt nhị tam ngũ bát hiệp

Chín giờ mai hội chốn trấn trung

Lục thống, Khiết hồng tham tám sứ

Nhập tam công chúa thỉnh đi cùng

Diệu Ngọc Mỹ Hoa, Hỏa bài tướng

Thỉnh Mỹ Diện tiên dắt dìu chung

Cẩn trao

Thiên Tòa 7 – Đại Sư Huynh

04 giờ sáng 07-04-2011AL / 09-05-2011 DL

XemThem2[1]

Còn bạn thì sao?

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *