NGŨ HÀNH ẤN QUYỀN

Tu hành nào có khó khăn chi

Mục đích rèn sao dứt mê si

Không nghĩ riêng ta mà vì chúng

Tự nhiên sanh Hỷ Xả Từ Bi

Tham lam sân hận sanh thù oán

Bỏn xẽn tranh giành lẩn hoặc nghi

Nếu thật rèn tu lìa tư kỷ

Không có cái ta hết khổ nguy

-*-

Căn cốt căn cơ lẫn thế phàm

Ai ai cũng phải vượt si tham

Chỉ ít hay nhiều do bản thể

Chịu rèn chịu sửa đạt huyền thâm

Căn cốt nhiều đời phàm ý xác

Căn cơ cũng vậy ráng khai tâm

Chúng sanh duyên ngộ nghe vi diệu

Dứt ngã dứt nhơn dứt đọa trầm

-*-

Nhắc riêng các trẻ học Huyền cơ

Duyên sẳn cốt căn chớ hoặc ngờ

Chỉ xử ổn bình hòa vạn chúng

Phát tâm lo chúng chớ đơn sơ

Không nhiễm trầm luân muôn vạn nhiểm

Không phàm nhập thế đắm ngu ngơ

Tĩnh biết sứ hành khai tận độ

Không còn vương vít sự phàm nhơ
-*-

Chẳng ác chẳng thiện không ác thiện

Thế chỉ đắm mê sanh nhiều chuyện

Quên lối đi về mù mịt nẻo

Rối rắm so bì muôn tai tiếng

Nằm ngồi đi đứng gì không tịnh

Còn Ta còn vọng thật đau điếng

Ái chúng không Ái chấp tuân lịnh

Bổn phận hòa lo thoát vạn biến

-*-

Pháp tu lắm pháp chậm hay mau

Chớ tập cái ta đợi tôn cao

Chớ ham vật dục mong linh hiển

Tôn Ta Ta thích khổ lao đao

Thế phàm thấy giỏi khen tôn vọng

Ta vọng tôn sùng Tu được bao

Chọn lối đi về cho thanh thản

Trí biết ắt cần hết lao xao

-*-

Chữ danh khổ đọa khiến trầm mê

Mong chúng suy tôn khác thể hề

Muốn tưởng ngôi cao sanh vọng loạn

Mong được sùng tôn lắm lê thê

Quên cả cốt căn quyên sứ ký

Ngất ngưỡng oai quyền thật đáng chê

Sẽ sanh thù ghét sanh xa lánh

Huynh đệ Bá gia há bước về

-*-

Cứ nhẹ nhàng vui tập tịnh Thiền

Ngày ngày công quả thật cần chuyên

Chẳng cao không thấp tùy cơ nhiệm

Bình đẳng Hảo Hòa ngự Bảo liên

Ai ban ai tăng tôn cứ mặc

Ai chê ai ghét dạ an nhiên

Sứ hành lo thế hai vai nặng

Nặng giúp anh em nặng Tận Độ vạn loại đang truân chuyên

-*-

Bửu Bửu chín cơ đã sắp bày

Bửu Thánh căn cơ căn sốt xoay

Bửu Thế vạn sinh ngươn thượng giúp

Song Bửu thay nhau chớ đơn sai

Sơn kỳ hương trợ màn ba độ

Năm mà như bốn chúng loay hoay

Người lĩnh hàm phong ai tranh đoạt

Lãnh chẳng sửa rèn phẩm vị bay

-*-

Uổng biết bao nhiêu nỗi cốt căn

Nhiều đời trầm khổ khác chi trần

Cớ sao biết được điều nên biết

Đã biết không rèn sửa tâm thân

Thử hỏi về trên khai hóa chọn

Sao chẳng nên người ban pháp ân

Sao không vứt bỏ Ta cho khỏe

Cứ mãi Ta, Ta lắm hận sân

Đến được đi được riêng phần ta

Kia vạn sanh linh chốn Ta bà

Ngơ ngác chấp tuân lòng nghi hoặc

Độ mình khó, sao độ chúng thăng hoa

Hãy biết không tu không bận rộn

Mà ích gì đâu chúng đọa sa

Khó biết mình là chi biết không giữ

Làm sao hóa Thánh tạ Thiên Tòa

-*-

Nó ngủ hay mê khỏe bịnh kỳ

Hình như ngủ đủ mất chơn uy

Hình như bịnh chết gieo mê mệt

Nhưng ráng vững tin lạc quan đi

Thoi thóp rõ đang còn thoi thóp

Nhưng vẫn còn hơi phải bước đi

Rung tay chép kệ Thân chìm liễm

Vẫn kết huấn nghiêm nhắc giác si

-*-

Hồn vơ vẩn mê mê tĩnh tĩnh

Xác trầm kha khổ bịnh trầm kha

Vui chơi nhắc dạy cái ta

Muôn điều khốn đốn cười khà mặc sao

Ai đã biết tôn cao sứ huấn

Ai đã tường thọ khứng ký thề

Dù cho vạn sự bộn bề

Tiêu dao lạc lối dê nẻo chồn

Ai muốn khôn cứ khôn ta dại

Ai muốn cao ta phải Thấp hơn

Ai ham được chúng tôn xưng

Ta mau ẩn trú trong từng nhẫn nhu

Đa Ca Rát Tá Ra nghe nhắc

Chu Đa Ral ráng chắc chơn tâm

Cung sáu Nhị Chúa cao thâm

Cung năm Công Tử tay cầm quyền nghi

Tại quán xá trao uy nhắc đạo

Nơi lề đường dạy thảo dạy thương

Lắm điều oan nghiệt đoạn trường

Anh em hai đứa ráng nương giữ gìn

Đã có chổ thuần hành cơ pháp

Đã có nơi qui nhập sứ truyền

Nhẹ nhàng tu sửa sự riêng

Thản an sắp định ý thiên hảo hòa

Đang được chọn bước ra hoằng Sứ

Tập luyện thường để giữ vị hàm

Để tròn sứ huấn kỳ tam

Thành người dẫn lối lúc trần mạt hư

Sự phàm thế thư thư nhàn nhẹ

Gấp không nên chậm trễ không xong

Do duyên do lịnh Thiên công

Tùy duyên tùy sự do lòng tính toan

Sẽ có cơ chu toàn phàm sự

Hãy song song ổn cứ Đạo Đời

Đã là căn cốt cao ngôi

Tu sao ? ắt biết đi từ Thấp – Cao

Mọi cớ sự âm hao tự định

Bậc trí nhơn suy tính sắp bày

Đường đi lúc vắn khi dài

Quân bình rèn sửa thẳng ngay bước đều

Sự đã tạo đã chiêu đã dựng

Phải ổn bình mới xứng thiên nhơn

Sắc ký nặng khó từng cơn

Cùng song song giữ con đường phải lo

Tay phải giữ từ đò rước chúng

Tay phải lo sự dụng phàm duyên

Gia thê nợ thế tình riêng

Ổn an bình thế uy quyền cốt căn

-*-

Đại Huynh tạm lánh lục quyền vương

Đoàn Sáu tung hoành mở thế phương

Rồi cũng qui vào chung một mối

Chấp quyền Nhị chủ nặng phi thường

Hòa chúng xả thân lo đại cuộc

Hiệp chung dốc sức mở thi trường

Tu há vào chùa hay tịnh thất

Tu là tri vẹn cả đôi đường

-*-

Phàm thánh cách nhau chỉ một vần

Mê si vọng thế rối muôn phần

Tĩnh trí vì sanh lòng an thản

Thoát sầu tư kỷ đáp Thiên ân

Cung gấm Thiên Tòa cao vị phẩm

Cả hai …. ráng cân phân

Chúng hành đại lễ ngàn muôn triệu

Chẳng giúp được gì phải thẹn thân

Chớ mong sáo sự không chơn nhất

Thật độ thật tu ấy Thương Nhân

-*-

Anh em mấy đứa hiệp chung nhau

Linh huyệt tựa nương khí Thiên trao

Bôn ba nhồi nhã về an tịnh

Đăng trình tiếp tục mở nghiêm trào

Ngủ hành quyền ấn cùng nhau lãnh

Kim mộc cao ngôi khắc hiểu mau

Mười chín chọn ngày dù Nam Bắc

Uy linh chấp thọ ráng rèn trao

Cung năm cung sáu ghi ân phúc

Đáp Tạ Tam Tòa chớ lãng xao

-*-

Thống quân lục soái với âm dương

Thủy Hỏa ấn quyền khai pháp phương

Long châu phù ấn quyền trượng vệ

Cơ hành sẽ rõ xứng vi vương

Nhật nguyệt Huyền đô quyền Thổ ấn

Năm người chấp chưởng mở thi trường

Ngủ ấn phân minh nương Thiếu Bảo

Sẽ rõ sự hành ráng khẩn trương

-*-

Ngủ hành ấn uy quyền chấp sự

Đã ký trao tọa ngự hàm uy

Sự đời nhàn nhẹ lo trì

Sự Đạo tuân chấp oai nghi tôn sùng

Tự biết phải sự chung là việc

Tự rỏ là khí tiết Thánh Thần

Phàm thân Thánh trí Phật tâm

Mới là xứng vị ân hàm phẩm ban

Lục thống quyền Hỏa ân phúc chuyển

Âm dương quyền Thủy hiển công năng

Nhị Hoàng cung sáu Kim phần

Công tử ngủ mẫu Mộc ân khai hành

Huyền đô cung Thổ danh Nhật nguyệt

Chấp chưởng sao toàn triệt ấn phù

Thế gian khắp chốn lu lu

Ngủ hành quyền ấn hoạch trù chuyển luân

Cơ đạo đã chín tầng khai mở

Ngồi một nơi không tớ không Thầy

Chỉ Huynh Tỉ Đệ đồng tay

Linh Huyệt Hiệp triển lập đài phù sanh

-*-

Thừa quyền Thập Nhị Chúa Cha ban

Thánh mẫu ngủ hành chuyển thế gian

ấn pháp chọn người trao cơ diệu

Năm người ký hiệp gắng lo toan

Im lặng cẩn cẩn gìn lịnh ký

Rộng lòng hỷ xả đạt bình an

Không thể như xưa phàm tâm xử

Thánh tâm Phật hạnh hãy lo toan

Chu tất nương hành theo Thái Phó

Sau tự rỏ hành tự khai đàn

Gởi chúc ngủ đế quyền Đại Hội

Hành tinh sáu tám hưởng Huy Hoàng

Tiếp Chuyển Chí Tôn

Sứ quyền

Tôn Giả Câu Đà Gia

Nhận ngày 09 tháng 06 năm 2010 AL

Nhằm ngày 20 tháng 07 năm 2010 DL

XemThem2[1]

Còn bạn thì sao?

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *