NỖI NIỀM CỨU THẾ

Suốt bốn vạn năm mở đạo lành

Ấn phù truyền khải thập chơn linh

Từ ấy nhẫn nay luân chuyển giáo

Bao người đạt đắc quả vô sanh

Mười cung chuẩn phán cơ hoằng cứu

Ngôi hai đại đế trổ tinh anh

Hoàng phụ các cha cùng các thánh

Xót lòng mạt hạ vẫn điêu linh

Hội cơ mùng chín tháng năm này

Mùng tám chuyển con ngủ giữa trời

Mùng chín hoàng nhi thông tuệ rõ

Nhưng con nào biết giác linh trời

Thụ ký chỉ truyền cha các cõi

Ban phù tiếp lực trẻ trần tơi

Giờ dậu tam hồn qui nhất thể

Bút khai ấn chứng khắp nơi nơi

Thánh đế uy miện Ấn trượng gươm

Thiên bào đại sĩ Quán Âm choàng

Dù các đại huynh Thiên Tòa giám

Quyền khai nâng trợ ngọc nhi toàn

Tục xác lạ thường thiên hạ dạo

Chúng sanh chờ đợi pháp bình an

Thất nhựt lực truyền miên miên trợ

Trẻ thơ mệt khó tiếp Thiên ân

Rồi sẽ lạ thường vạn sự thường

Dần dần pháp trợ ráng rèn vuông

Thánh diện thần uy Tiên Phật trí

Nhẹ nhàng lạc toại vững Thiên Sơn

Hộ pháp nữ nam đồng sự hộ

Thanh tâm nhập trụ phá mê trường

Cơ trời khó hiểu bao người hiểu

Vì sanh độ chúng chúa mông trần

Ai thấu cơ trời mở rối ren

Bao người gánh vác độ quần sanh

Cam khó miễm cười bao kiếp chuyển

Hạ tôn khen trách vẫn bôn hành

Nay quyết nhứt phen thành đại đạo

Thất thành số chúng khổ chơn thần

Mặc sấm, bão cuồng hay nước lửa

Luôn luôn thường tịch mở đài lân

Kẻ biết phải lo tròn trung hiếu

Mười phương cưu hội nghĩa quân thần

Ngọc linh châu hào quang vạn trượng

Thái cực đồ các hướng giăng giăng

Hạnh huỳnh kỳ bảo hộ tục thân

Bát quái ấn mười phương bũa lưới

Các cung cõi ngày này mong đợi

Các thánh linh cưu hội nhập đàn

Cõi trược đồ thản thản an an

Nơi vô ảnh hàng hàng rúng chuyển

Vạn bửu pháp hào quang hiện hiện

Phật thánh tiên thần hiển hiển oai

Nhập công đàn vô quái ngại đây

Thần thông mở đồng khai đồng trợ

Mặc sanh chúng hân hoan lo sợ

Mặc thế đời rối rắm chê khen

Sự hy sinh chói rọi dưới trên

Khắp bốn biển năm châu quy chẳng

Ân vinh dự lòng thương rọi sáng

Vì thế mê há chán trách buông

Sứ mệnh này đâu phải pha suông

Cũng đâu phải trăm muôn chục vị

Mười hai cung thiên tòa sắc chỉ

Thập nhị hoàng cung hỉ trợ lo

Các linh sai các cõi hạ phò

Nhị ngôi giáng mạt đời nhứt đẳng

Chốn tục trượt say say tĩnh tĩnh

Như thế thường định định khôn phân

Các nữ nam đồng trợ mạt trần

Lấy chân tịnh tiếp phần thế tục

Mỗi diễn sự khó phân trong đục

Mỗi bước đi ngồi đứng uống ăn

Mỗi ngôn khai hành xử lạ lùng

Chư linh thánh hữu vô đỡ bước

Mong nhập lịnh đăng đàn thanh trược

Dụng âm dương khổn phược nương cơ

Khéo loài ô tục chốn trần nhơ

Lắm ác sự ngôn lung rãi bụi

Bậc đại giác há cần nhẹ phủi

Điện phong lôi sấm trỗi trừng gian

Chỉ ưu phiền thánh đế nhị hoàng

Ân nghĩa trọng tục trần cam khổ

Mấy ngày qua binh bày bố trận

Đủ càn khôn phù trợ chơn thân

Nhắn thánh linh hiệp báo công ân

Trọn sứ mệnh quân thần tử đệ

Lúc giao chuyển linh quang ban sức

Đồng trợ vô hữu luận đăng cơ

Kinh tộc Linh Châu nhứt tâm tịnh

Nữ nam hộ thánh giữ cơ thiền

9/5/1999 Al

 


kiếm tiền với vật giá
Tải về: Top 10 cuốn sách truyền cảm hứng nhất mọi thời đại


XemThem2[1]

Còn bạn thì sao?

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *