QUÁN ÂM PHÁP

Thế pháp Quán Âm: học nhẫn nhu
Cam chịu hỉ xã giữ công phu
Mặc tình oan ức hay cay đắng
Một dạ hy sinh mở Đại Từ
Mật nhiệm: oán suy điều oan khổ
Hay điều cám dục tánh phàm phu
Giải lý oan gia vi tế vọng
Xong, vào niệm tưởng thực và hư
Dâng ký cả đời xin tiếp lực
Chân không, mượn pháp giữ công phu

Con ngồi an tịnh chẳng suy lo
Chẳng thở vô ra mặc nhỏ to
Cứ tưởng khí thiên trùm xác thể
Mỗi ngày bốn giác chẳng đơn sơ
Cảnh giới này rất mau đạt lực
Mà cũng dễ dàng đạt hố nhơ
Dễ thành nhưng ba, sáu năm loạn
Lúc ấy các con vọng bá vơ
Danh ham dục muốn lợi càng dữ
Rối nhăn rối loạn lắm ngu ngơ

Chính pháp: khởi đầu chuẩn định hơi
Vô ra tròn đủ xác như như
Phong hàn thủy hỏa không lay nhiểm
Năng lực hộ thân ngự vệ sư
Xong tấn, cước quyền đà nhu nhuyển
Mới dùng tâm ý chuyển: kinh thư
Mật ấn tự khai khi thấu triệt
Chân không chân ngã nhập vô dư

Chuẩn tức vô ra điều tức bình
Nâng cao vững chắc xác thân mình
Bát nhã mười phương thông lý pháp
Tam muội nhiều phần đạt diệu minh
Bệnh hoạn đói no vô đụng chạm
Công phu khuya sớm rất thông linh
Hào quang từ sóng truyền vô ngại
Giúp đỡ chung quanh bớt nghiệp sinh

Khi nào hơi thở vững an thân
Vô ra ổn định bước cao hơn
Mật nhiệm lực trời vào xác thể
Lâu ngày thành tựu chuyển công năng
Khiển thế khiển chung người cây vật
Quán âm trung cấp đắc oai thần
Tu tiếp sẽ vào vô quái ngại
Lo sài ba, sáu trể: chín năm

Điều khiển được người vật cỏ cây
Ham đua danh vị sống dư đầy
Chẳng tu thêm nữa ham thế tục
Oan gia sắc lợi danh bao vây
Công năng khiển vật tu cao nữa
Nhập trụ chân không báo quý thay
Nghiệp khó do mình không chuẩn mực
Muốn nên nhu nhẫn viết nên bài

Chúng sanh chìm đắm ái hà giang
Muốn cứu chúng lên phải ướt thân
Người hiểu kính thương quy y học
Người mê cười cợt phải đành cam
Vì ơn thập nhị cha ban phúc
Vì nghĩa muôn sanh: bước chánh chân
Con té thầy dìu nào than vãn
Thầy rơi trẻ bỏ trách vang rân
Một mình tất bật vì thiên hạ
Mấy khi được chúng giúp bình thân
Con tu chớ trách trên hay dưới
Mà tự trách ta tu rối nhăn

Quán Âm pháp hoặc pháp nào
Cúng bỏ cái ta, ta tự cao
Hiến thân vì chúng không than trách
Không lợi trên ban dưới kính ân
Bỏ mình vào chốn chân không ấy
Múa pháp ngân âm chính tuyệt chân
Hít thở an an cùng thản thản
Tựu thành vô ngại mở Đài Lân

Thầy gửi chung cho các đồ tử
Tự mình thấu suốt tự tu cho
Chớ ngóng thầy kèm thần thánh giúp
Chớ vọng tưởng cao khổ trách ngờ
Đi hãy nhớ tu lo vẹn phận
Long Hoa tận độ thấu huyền cơ
Con hỡi thuận rèn khi đủ sự
Khai trao con trẻ lý Minh Thư

Gửi chung môn đệ và anh chị em bá gia
Bửu Ngọc Văn Minh


kiếm tiền với vật giá
Tải về: Top 10 cuốn sách truyền cảm hứng nhất mọi thời đại


XemThem2[1]

Còn bạn thì sao?

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *