QUÝ VÀ KHÔNG QUÝ

Thầy Thật Thầy: Thích Không Thích Làm Thầy
Thong Dong Tự Tại Ai Biết Tĩnh Say
Cần Nhắc, Không Như Thầy, Như Huynh Đệ
Ăn Uống Ngủ Nghỉ Sinh Hoạt Khác Ai
Biết Thì Trọng Luôn Giữ Gìn Phận
Trân Quý Từng Lời Từng Câu Từng Bài
Mạt Pháp Bao Ngàn Năm Thừa Pháp
Không Người Chứng Đắc Đạo Quả Như Lai
Tổ Truyền Tổ Do Liễu Tâm Đồng Lực
Nhãn Tạng Cứ Nghĩ: Bát Nhã Ba La
Trí Mơ Vạn Cõi Thiên Hà
Hư Vọng Bởi Trí Tưởng Ra Đủ Điều
Không Công Phu Sớm Chiều Cần Mẫn
Chỉ Thanh Tâm Không Bận Sự Nhơ
Nhơ Đâu Rối Rộn Trần Nhơ
Rối Mơ Phật Cảnh Cũng Mơ Rối Cuồng
Văn Khẩu Rộng Kinh Tuông Như Suối
Dịch Giảng Kinh Cậm Cuội Ngày Đêm
Lực Hồn Lực Xác Nổi Chìm
Danh Vang Bốn Bể Người Tìm Kẻ Tôn
Do Danh Vị Giảng Thông Luận Giỏi
Buộc Danh Sư Ăn Nói Đứng Đi
Giữ Gìn Cho Đủ Oai Nghi
Rõ Đúng Là Bậc Oai Nghi Thánh Hiền
Đứa Hư Hỏng Danh Quyền Sùng Kỉnh
Chen Vào Đời Làm Lệnh Làm Oai
Nhã Nhồi Phàm Tục Vòng Xoay
Thánh Quả Chưa Có Đọa Đày Linh Quang
Người Hiền Tánh Vào Hàng Tột Phẩm
Sợ Kiềm Thân Xa Bẩn Nhục Nhơ
Quen Dịch Quen Giảng Kinh Thơ
Gặp Cảnh Cao Vị Tôn Thờ Hoảng Lo
Tuổi Đã Khá Danh To Vị Lớn
Trí Loay Hoay Sợ Bợn Sợ Tôn
Công Phu Lực Xác Lực Hồn
Khó Mong Hợp Nhất Thoát Vòng Trầm Luân
Dụng Trí Giải Sự “Chân” Kinh Pháp
Chấp Thấu Thông Cưu Tập “Thật Chân”
Than Ôi Da Thịt Là Phần
Cốt Tủy Mong Được Kề Gần Khó Thay
Thanh Tịnh Do Trong Ngoài Cố Thủ
Giả Tịnh Thanh Khó Đủ Lực Hòa
Sạch Tôn Phàm Chúng Thoát Ra Sợ, Cầu
Sợ Chúng Tôn Tổn Hao Sự Hiệp
Cầu Chúng Tôn Rối Nhịp Đồng Qui
Sợ Thì Chín Kiếp Rèn Trì
Cầu Thì Vạn Kiếp Cũng Bì Là Da
Thật Bình Tĩnh Hiểu Ra “Chân Thật”
Kinh Là Lời Đúng Trật Dẫn Đường
Chấp Kinh Luận Giảng Phô Trương
Kinh Lôi Pháp Cuốn Tơ Vương Buộc Ràng
Hồn Là Điểm Linh Quang Dần Tiến
Thuộc Tiên Thiêng U Hiển U Linh
Xác Là Hậu Thiên Kết Tinh
Hồn Xác Nhập Một Mới Sinh Con Người
Xác Không Hồn Sớm Mơi Chiều Tối
Đã Từ Từ Sinh Thối Rã Hư
Hồn Không Xác Phải Nổi Trôi
Xác Hồn Đầy Đủ Thành Người Đứng Đi
Xác Cung Cấp Lực Uy Vật Chất
Năng Lượng Từ Vô Lượng Hạt Kết Thành
Giúp Hồn Tá Ngự Tiến Nhanh
Rắn Chắc To Lớn Trưởng Thành Tuệ Năng
Hồn Ngự Tim Khi Thân Hoạt Động
Hồn Về Gan Núp Bóng Lọc Sàng
Xác Ngủ Hồn Ngự Nơi Gan
Qui Tập Thanh Lọc Lực Năng Hiệp Hòa
Nếu Bình Thường Ngày Qua Tháng Lại
Hồn Cũng Nương Cứng Cáp Vượt Lên
Chậm Mau Thành Bại Hư Nên
Do Thường Ngày Sống Làm Nền Thăng Hoa
Sống Bôn Ba Đọa Sa Trụy Lạc
Cũng Tiến Thôi Như Dạt Như Trôi
Xác Sớm Hư Hoại Rã Rời
Lực Trao Nhau Chỉ Chút Thôi Chẳng Nhiều
Ở Nơi Chốn Lêu Bêu Xuồng Xã
Xác Lìa Hồn Bôn Bã Luân Hồi
Vững Chãi, Tìm Chổ Cốt Người
Non Nớt Cốt Thú Dành Nơi Nhập Vào
Hồn Tiến Hóa Lúc Nào Cũng Tiến
Chỉ Chậm Mau Và Tri Kiến Khác Nhau
Lốt Thú Cũng Tiến Khờ Ngu
Lốt Người Tiến Lẹ Tùy Nơi Ác Hiền
Như, Chốn Bần Cùng Xác Sống Cực Nhọc
Khoẻ, Xách Trăm Cân Gạo Thóc Một Vùa
Còn, Nơi Quí Sang Xác Cũng Cày Bừa
Nếu Xách Trăm Cân Mười Vùa Nhiều Hơn
Đồng Năng Lực Hơn Thua Do Thiện Ác
Thiện Thì Trí Năng Quảng Bác Nhẹ Nhàng
Ác Thì Thiểu Trí Lực Bằng
Đời Sống, Sự Tiến Hóa Hai Đàng Khác Nhau
Lực Đồng Lực Thấp Cao Do Trí
Sự Tiến Nhanh Tính Kỷ Khác Xa
Ác Quấy Một Kiếp Được Hai Ba
Hiền Thiện Biết Tu Tập Vượt Xa Dễ Dàng
Hãy Nhớ Kỹ Hồn Ở Tim Lúc Thức
Các Tôn Sư Gọi Nó Là Tâm
Xử Lý Mọi Việc Do Hồn
Hồn Vọng Là Tâm Vọng Hạ Tôn Do Mình
Lúc Ngủ Nghỉ Về Gan Sàng Lọc
Sự Uống Ăn Thanh Sạch Rất Cần
Bao Tử Biến Hóa Thức Ăn
Chất Thải Xuống Ruột, Bổ Vào Gan Đợi Chờ
Gan Tiết Chua Biến Thành Máu Huyết
Mật Trong Gan Tiết Đắng Dẫn Máu Về Tim
Hơi Từ Phổ Là Lực Đẩy Dẫn Truyền
Hơi Mạch Sạch Tiếp Mật Gan Lọc Liền Máu Dơ
Hồn Ở Gan Lẳng Lờ Nhận Lực
Nếu Sạch Thanh Vượt Bậc Tiến Nhanh
Uống Ăn Chẳng Được Trong Lành
Mau Bạch Hạch Chuyển, Gan Mật Hóa Hồn Sanh Rồi Cuồng
Lực Từ Phổi Bình Thường Không Sạch
Thì Trệ Trì Sàng Lọc Được Chi
Hồn Chẳng Tiếp Nhận Được Gì
Khiến Sanh Đủ Thứ Rối Này Rối Kia
Chính Vì Vậy Sớm Khuya Cần Mẫn
Luyện Công Phu Tin Tấn Cần Chuyên
Khí Vào Hai Phổi Liền Liền
Mang Theo Đủ Thứ Khí Phiền Trộn Thanh
Nào Oxy Ni Tơ Khí Trơ Cạc Bô Nít
Bình Thường Vô Theo Thở Trở Ra
Vô Mười Ra Bảy Còn Ba
Thứ Nào Cũng Vậy Xác Ta Trượt Đầy
Nếu Công Phu Hơi Dài Chầm Chậm
Hút Từ Từ Vào Tận Phổi Cùng
Năm Trăm Triệu Phế Nang Mở Tung
Chỉ Nhận Khí Tốt Thải Ùn Khí Nhơ
Khí Thanh Tốt Như Tơ Thiên Vũ
Chuyển Khí Thanh Lọc Huyết Từ Gan
Đẩy Máu Vào Tâm Thất Trái Rỡ Ràng
Chuyển Khí Vào Các Khớp Thân Càng Khỏe Ra
Ngồi Công Phu Kiểm Tra Hơi Thở
Khéo Như Người Học Lái Tàu Xe
Chậm Mau Trái Phải Dặt Dè
Máy Đẩy Máy Lọc Nầy Chở Che Nguyên Thần
Hồn Tiến Nhanh Vì Cần Thanh Sạch
Giúp Xác Người Cốt Cách Càng Cao
Không Bệnh Hoạn Khỏe Hồng Hào
Thì Tuệ Năng Chân Thật Càng Mau Vẹn Thành
Được Có Thân Tu Hành Cần Chuẩn
Hồn Không Thân Điêu Đứng Dạt Trôi
Dù Hồn Cứng Cáp Cao Ngôi
Không Xác Khó Thể Giúp Đời Giúp Sanh
Học Đạo Giỏi Không Hành Đúng Cách
Dù Tu Lâu Nên Bậc Sùng Tôn
Phàm Chúng Đâu Hiểu Sự Hồn
Bề Ngoài Nhìn Thấy Đã Tôn Phật Thần
Phải Hiểu Rõ Nên Cần Suy Xét
Xét Từ Câu Từ Chữ Tận Tường
Mới Mong Hiểu Thấu Phi Thường
Mới Mong Tin Tấn Lo Lường Công Phu
Có Công Phu Thật Tu Mới Tiến
Tiến Thật Nhanh Điều Khiển Lấy Mình
Tu Mà Cứ Chấp Theo Kinh
Là Do Mình Chẳng Hiểu Kinh Quí Thầy
Chưa Kể Cảnh Trả Bài Tự Mãn
Đọc Kệ Kinh Như Rắn Săn Mồi
Nuốt No Bụng Ngủ Chờ Tiêu
Cầm Kinh Đọc Lướt Chờ Về Tây Phương
Tụng Ê A Thường Thường Cho Có
Đọc Ê A Cho Đó Là Tu
Mà Không Suy Xét Từng Từ
Mà Không Cần Hiểu Ôi Thôi Tu Kỳ
Chưa Kể Cảnh Ù Lì Chất Chứa
Nghe Cho Qua Từng Bữa Để Khoe
Theo Đạo Lâu Lắm Đâu Dè
Mười Năm Hai Chục Tâm Mê Trí Mờ
Không Kinh Quí Hững Hờ Suy Xét
Không Quí Kinh Như Vẹt Đọc Bài
Khinh Thầy Khi Tổ Cù Nhầy
Khinh Kinh Khinh Kệ Đọc Dài Tụng Lâu
Sự Bất Kính Tổ Thầy Không Tội
Tự Là Mình Lại Vội Kinh Mình
Thầy Tổ Dạy Giảng Kệ Kinh
Đâu Mong Ai Trọng Ai Khinh Cho Tiền
Người Đại Căn Nghe Liền Trao Sửa
Người Hạ Căn Cười Ngã Cười Nghiêng
Còn Khoe Kinh Giảng Thiệt Phiền
Tao Có Cả Đóng Đủ Bài Cao Hay
Kinh Càng Lắm Mắc Quay Càng Nặng
Nhiều Không Hành Không Học Đáng Ghê
Thánh Thần Buồn Giận Trách Chê
Người Mong Không Có Ngươi Mê Để Dành
Nghe Một Câu Tâm Thành Kính Tổ
Kính Kệ Kinh Báo Bổ Hành Trì
Mạt Hạ Tu Sửa Thật Kỳ
Khinh Kinh Khi Tổ Bán Thầy Hại Sư
Thảm Thương Mạt Hạ Lạ Lùng Thay
Kẻ Trí Tầm Kinh Lại Ở Ngoài
Người Mê Hữu Phước Tầm Chơn Thật
Chẳng Quý Còn Kinh Nghiệt Ngã Thay
Một Câu Đôi Chữ Nên Cơ Đạo
Một Tủ Đầy Rương Gió Nhẹ Lay
Hoa Nở Hoa Tàn Thương Cội Gốc
Mĩm Nhẹ Cười Thầy Tỉnh Hay Say
Bnvm


kiếm tiền với vật giá
Tải về: Top 10 cuốn sách truyền cảm hứng nhất mọi thời đại


XemThem2[1]

Còn bạn thì sao?

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *