TẦM THẦY

Tầm thầy gởi trao hồn gởi xác

Dễ lắm sao có chắc Thầy chơn

Tầm chúa cứu lấy nước non

Phải muôn thử thách chắc tròn vuông chưa

Chúa tầm tôi lý lịch chẳng cần

Trò ngoan trao sự thật chân

Tôi trung tướng giỏi xả thân vì đời

Đế long đó khí trời vạn trượng

Đế long kia Thai thượng sáng lòa

Long Châu ngũ sắc chiếu xa

Song bổng trấn chưởng Thiên Hà mạt ngươn

Từ Song Tháp quyền vương vị Đế

Thái Bình Dương đáy bể kết đoàn

Bao nhiêu vạn thảm bi hoan

Anh em căn cốt kết hàng tầm tri

Từ linh Huyệt khai uy nhẫn trấn

Từ Cẩm Sơn mở trận lập cơ

Ngọc Châu hay sự bẩn nhơ

Chút vay vụn ngọc tiếp nhờ chung tay

Ra Bình Định thiên oai bạt địa

Vào Nghệ An tựu nghĩa càn khôn

Chuyển đi Nam Địa Đế long

Thái Lan Xiêm quốc châu rồng tiếp thâu

Mở trận địa long lâu Bửu cát

Núi Tà lơn ngát ngát công ân

Thất thập Nhị Đế cùng vương

Hẹn nhau bày trận thập phương Thiên Hà

Cần Song bổng kết hòa Ngọc tỷ

Tạo trượng quyền oai khí mười phương

Hỡi ơi thần khí phô trương

Chính thần hiệp nhất phàm thường về ngôi

Kẻ tơi tả không lời than oán

Người nát tan không tiếng phiền rên

Song bổng ơi hỡi bay lên

Vòng vo tầm chủ xiết rên tủi buồn

Tầm chủ khó oan ương vạn khó

Tầm bạn hiền đăng đó dễ đâu

Chính tâm mới thật bền lâu

Thực chơn Hỷ xã mới vào ngôi chung

Ta biết nói … bút rung …rớt lệ

BỬU NGỌC VĂN MINH

XemThem2[1]

Còn bạn thì sao?

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *